h-04.png

Ценовник

 

 


Важеће ц
ене по 1m3 воде, канализације и пречишћавања отпадних вода

 

Грађанство , цркве, манастири  Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  49,64 4,96 54,60
Канализација 16,65 1,67 18,32
Пречишћавање отпадних вода 29,07 2,91 31,98
Укупно  95,36 9,54 104,90
       
Привреда :  Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  114,20 11,42 125,62
Канализација  29,23 2,92 32,15
Пречишћавање отпадних вода 44,69 4,47 49,16
Укупно  188,12

18,81 206,93
       
Спортске организације које се НЕ финансирају из буџета: Цена  ПДВ УКУПНО
Вода 22,54 2,25 24,79
       
Школе, установе које се финансирају делимично или у потпуности из буџета града, Градска управа, ФК Напредак и јавне чесме: Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  41,55 4,16 45,71
Канализација  16,65 1,67 18,32
Пречишћавање отпадних вода 29,07 2,91 31,98
Укупно  87,27 8,73 96,00
       
Вода на велико на месту испоруке:  Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  36,06 3,61 39,67
       
Вода на велико на постројењу за прераду воде:  Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  28,81 2,88 31,69
       
Грађанство - локални сеоски водоводи Велики Шиљеговац, Рибаре: Цена   ПДВ УКУПНО
Вода  39,98 4,00 43,98
Привреда - локални сеоски водоводи Велики Шиљеговац, Рибаре: Цена   ПДВ УКУПНО
  79,96 8,00 87,96
       
НАКНАДА: Цена   ПДВ УКУПНО
Накнада за одржавање погонске спремности система 100,00 20,00 120,00
 
ПДВ на утрошену воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода се обрачунава по стопи од 10%.


Цене услуга се примењују од 10. 08. 2020. године. 

Ценовник поправке водомера са баждарењем без ПДВ-а 

Р.б .

Промер водомера

Највећи проток

Цена дин/ком

1.

13 mm - 1/2

3m3

2.022,05

2.

20 mm - 3/4

5m3

2.048,92

3.

25 mm - 1

10m3

2.434,91

4.

30 mm - 5/4

10m3

2.575,08

5.

40 mm - 6/4

20m3

3.784,85

6.

Замена и поправка стакла услед пуцања због мраза

1.344,91

Напомена : Ценом порправке обухаваћени: кућишта водомера, затварачи водомера, комплет механизми који се посебно зарачунавају у случају замене.

Ценовник услуга одржавања канализациное мреже у систему без ПДВ-а 

Р.б .

Услуга

Јед .
мере

ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ПРИВРЕДА

Мала

Велика

1.

  Машинско отпушавање
 
до профила 150mm

Дин/m

149,00

865,74

1.345,81

2.

  Машинско отпушавање канализације
 
до профила 200mm

Дин/m

217,07

1.057,77

1.539,46

3.

  Машинско отпушавање канализације
  до профила 300mm

Дин/m

/

1.345,81

1.923,51

4.

  Ручно чишћење шахта
 
(са одвозом материјала)

Дин/шахт

2.608,55

3.848,67

4.812,07

5.

  Уградња бетонског шахт-поклопца
 
до пречника R=80cm

Ком.

2.829,33

3.848,67

4.812,07

6.

  Уградња резаног лименог шахт-поклопца
 
пречника R=60cm

Дин/ком.

4.812,07

7.

  РАД СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА "WOMA"

Дин/час

13.471,18

8.

  РАД КОМБ. СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА "CAPPELLOTTO"

Дин/час

19.245,01

9.

  ЦЕНА ПО ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ВАН СИСТЕМА

km

384,05

Ценовник услуга у служби техничке припреме без ПДВ-а

Р.б .

УСЛУГА

Јед .
мере

ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ПРИВРЕДА

1.

  Услови до 100м2

Ком 

2.504,70

5.760,81

1.1.

  Услови од 100м2 до 300м2

Ком 

3.339,60

11.041,55

1.2.

  Услови преко 300м2

Ком 

6.679,20

18.242,57

2.

  Сагласност на пројекат

Ком 

2.838,66

13.489,50

3.

  Сагласност за раскопавање

Ком 

2.003,76

4.608,65

4.

  Учешће за инфраструктуру - вода

Ком 

59.946,99

5.

  Учешће за инфраструктуру - канализација

Ком.

69.938,15

6.

  Прикључак на мрежу - вода/канализација

Ком.

4.887,50

7.

  Легализација прикључка воде

Ком.

13.225,00

8.

  Легализација прикључка канализације

Ком.

13.225,00

9.

  Израда пројекта прикључка на комуналну инфраструктуру (вода и канализација)

Ком.

19.837,50 

 

 

 

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти