h-02.png

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 90.000 ЕКВИВАЛЕНТ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Поред праћења иновативних решења у процесу рада снабдевања водом за пиће, ЈКП „Водовод-Крушевац“ интензивно ради на очувању природних ресурса и заштити водотокова, како из насељених места тако и из индустријских зона, које се уливају у природне водотокове тј. у реке и то одвођењем, прерадом и пречишћавањем отпадних вода својих корисника.

Идеја о преради отпадних вода на територији Крушевца датира почетком 90-их, када је и почела изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода на северној заобилазници града Крушевца. Како тадашње стање у нашој земљи није било повољно пројекат није био реализован до краја. Тек деценију и по када су се стекли сви услови за овај пројекат, кренуло се у реализацију иинтензивно се радило на прикупљању неопходне документације и изради пројекта „Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ за град Крушевац, чији је главни и основни циљ заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи...

Уговор о извођењу радова потписан је 2016. године. Током 2017. кренуло се са припремним радовима, који су подразумевали рашчишћавање терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступних локација. Након комплетирања техничке документације, полагањем камена темељца 14.10.2017. године званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода.Изградња најсавременијег Постројења за пречишћавање отпадних вода трајала је у периоду 2017/2019.године.

У новембру 2019. године започето је тестирање опреме и пуштање Постројења у пробни рад, односно пробни рад прве линије прераде воде. Пробни рад, који је требало да траје до краја марта 2020. године продужен је због епидемије корона вируса и увођења ванредног стања. Након вишемесечног пробног рада и тестирања од друге половине 2020.године Постројење ради у свом пуном капацитету, које се састоји од три фазе/ линије – прераде воде, муља и биогаса.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је највећа и најзначајнија капитална инвестиција у Расинском округу, чија укупна вредност са припадајућој градњом колекторске мреже у дужини од 63 километара износи 23.846.000 евра. Пројекат се финансира кредитним средствима KfW Немачке Развојне Банке, чији је рок отплате кредита 12 година, где од укупног износа кредита 95% новчаних средстава отплаћује Влада Републике Србије, а 5% ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјално прихватљивим ценама. Општи циљеви, Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, су да побољша локалну самоуправу, институционалну поставку и пружање услуга, и да побољша животне услове становништва у пројектним општинама.

ППОВ Крушевац изграђен је за 90.000 еквивалент становника. Капацитет протока сирове отпадне воде износи 526 l/s. Постројење је изграђено на површини од 5.1 hа, на простору северно од Западне магистрале, тј. између будућег ауто-пута Појате - Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве. Укупан број објеката од 41 чине производну целину, а производња се одвија кроз три фазе/линије: линију воде, линију муља и линију биогаса.

Линија воде обухвата механички третман кога чине грубе и фине решетке, аерисани песколов са мастоловом, примарни таложник, биоаерацијски базен и финални таложник.

Линију муља чине пумпна за рециркулацију (поврат) муља и одвођење вишка муља, анаеробна дигестија, обезводњавање муља и соларно сушење муља.

Линију биогаса чине производња, пречишћавање као и складиштење биогаса.

Третман механичког, биолошког и хемијског поступка пречишћавања отпадних вода је усклађен са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016), као и другим законским актима.

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (Counsil Directive 91/271/ЕС).

Како би несметано функционисало ново Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи две групе колектора и канализационе мреже ЛОТ 1 и ЛОТ 2 у дужини од 63 километара, како на градском тако на сеоском подручју. Завршетак изградње колектора и канализационе мреже био је услов за рад и функционалност новог Постројења које би обезбедило довољну количину отпадне воде за прераду. Без овако изграђених колектора ЈКП „Водовод-Крушевац“ није био у могућности да шири канализациону мрежу ка насељеним местима у којима није изграђена, а то значи да је град Крушевац сада добио могућност модернизације канализационог система и еколошко чистог града.

Изградња Постројења је био предуслов за дефинисање пројекта сакупљања и одвођења отпадних вода општина Бруса и Блаца и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у ове две општине, а све у циљу очувања језера Ћелије које је основни извор водоснабдевања за град Крушевац и околину.

Изградњом Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу остварено је побољшање пружања услуга грађанима у области заштите животне средине усклађене са законодавством ЕУ. Уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, третман одвођења и пречишћавања отпадних вода је према највишим стандардима заштите животне средине усклађен са законском регулативом Републике Србије и потребама корисника. Заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи су основни циљеви настанка пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода града“ Крушевца.

Овим активностима ЈКП „Водовод-Крушевац“ оправдава своју лидерску позицију тиме што је постао регионални центар за водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода Расинског округа.  

Екологија и еколошка свест постају нови дух времена, а потреба за чистом водом све већа. Новцем не можемо купити здравље, зато екологија нема цену.

Одговорно сви за чисте воде, јер су воде добра од општег интереса.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРВИХ ОБЈЕКАТА НА ПОСТРОЈЕЊУ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Радови на изградњи првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода теку већ месец дана.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Дана 25.04.2018.године у управној згради ЈКП „Водовод-Крушевац“ одржан је састанак поводом почетка изградње Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

БУДУЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ КЉУЧНО ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ СВИХ КРУШЕВЉАНА

Градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић и директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима обишли су данас на северној обилазници почетне радове на изградњи будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ОТПАДНИМ ВОДАМА

У оквиру 48. Конференције о отпадним водама, комуналном отпаду и опасном птпаду, другог дана 28.марта 2018. године у Брзећу, са почетком у 12.00 часова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство организовало је округли сто посвећен најактуелнијим темама из рада и пословања предузећа водовода и канализације.

ОДРЖАН РЕДОВНИ САСТАНАК НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

У поступку изградње првих објеката Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода са територије града Крушевца, одржан је редовни седмични састанак.

ОТПОЧЕЛА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, удружење водовода и канализације Србије, Институт за хемију, технологију и металургију у сарадњи са Привредном Комором Србије, Општином Брус и ЈКП „Расина“ Брус, у периоду од 27.–29.03.2018. године у Брзећу организују 48. Конференцију из области комуналних и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног отпада.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти