h-02.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је 1958. године, по сепарационом систему. Како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Данас крушевачка канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 350 km, као и 100 km атмосферске мреже, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“ свакодневно одржава. Предузеће се бави и прикупљањем и одвођењем канализационих и атмосферских вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијента. 

Санитарни канализациони систем Града Крушевца се може условно поделити на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско – Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је у току и предходе му радње на комплетирању главних градских колектора.

Циљ Предузећа је да се одвођење отпадних вода реализује према највишим стандардима заштите животне средине, планираног и стабилног развоја, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Немачка Развојна Банка, финансирале су радове на реконструкцији изградње канализационог система у Крушевцу. Овај инвестициони програм има за циљ да се становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода....

За потребе несметаног функционисања Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи групе колектора и канализационе мреже која је изграђена како у градском тако и у сеоском подручју. Због комплексности пројекта, радови на колекторској мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ФАЗЕ 3.

_____________________________

Прва група колектора – ЛОТ 1

Радови на првој групи колектора почели су 2015.године и обухватали су изградњу колекторске мреже у укупној дужини од 10.013 m са седам пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима, од чега је најзначајнија комплетно изграђена и регулација атмосферске канализације у насељу Багдала 3, као и ревитализација фекалне канализације у Улици Краља Александра Ујединитеља.

У 2013.години изабран је Конзорцијум предузећа, на челу са GAUFF Ingenieure из Франфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације. У 2014. и 2015.години извршен је откуп земљишта, урађени су пројекти за изградњу свих седам колектора из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), обезбеђене су грађевинске дозволе, спроведен је Тендерски поступак, изабран је извођач радова и уговорени су радови за изградњу колектора (ЛОТ 1). Изабрани извођач радова је био Конзорцијум „Телекомуникација Блаце“ и „SADE“ – SERBIA CGTH, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ је наручилац радова. Вредност радова ЛОТ 1 износио је око 1.100.000 евра

ЛОТ 1 чине:

 1. Кошијски колектор - Простире се од Ул. Поручника Божидара - Хајдук Вељкова - Достојевског - Краља Александра (преко пута Роде) - дуж аеродрома – почетак насеља Липовац (преко пута водоводског објекта).
 2. Колектор кишне канализације у насељу Багдала III у Крушевцу - Простире се од Ул. Косовске битке до улице у постојећи кишни колектор на углу Ул. Кнеза Павла и Карађорђеве улице.
 3. Колектор у улици Краља Александра Ујединитеља - Простире се од Улице Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор.
 4. Кожетински колектор - Простире се од Ул. Мајке Југовића до раскрснице Ул. Ћирила и Методија и Косовске улице у Крушевцу.
 5. Колектор кишне канализације у улици Колубарске битке у Крушевцу(Иванковачки блок) - Простире се од Улице Колубарске битке – Саве Шумановића – Ул. Колубарске битке у Крушевцу.
 6. Рехабилитација канализационе мреже отпадних вода у зони Паруновачког моста - Простире се у зони Паруновачког моста.
 7. Јасички колектор - Простире се до споја на планирани колектор „С“ у Крушевцу.

Радови на изградњи прве групе колектора - ЛОТ 1 завршени су у 2016. години у планираном року, према грађевинској дозволи. У јануару 2017. године извршена је предаја радова на изградњи групе колектора – ЛОТ 1 између консултаната из GAUFF-a, представника извођача радова „Телекомуникација Блаце“ и Надзора – корисника ЈКП „Водовод-Крушевац“. Том приликом извршено је потписивање све потребне документације које су пратилее ове радове, чиме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ званично примио све завршне радове.

_____________________________

Друга група колектора - ЛОТ 2

Након ових радова отпочело се са значајнијом фазом, другом групом колектора ЛОТ 2 и то почетком 2017.године. Другу групу (ЛОТ 2) чини 11 пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима за несељена места. У 2016.години изабран је извођач радова након спроведене Тендерске процедуре, а то је Конзорцијум „Телекомуникација“ д.о.о. – „Јединство“ Севојно – „SADE“ SerbiaCGTH. ЈКП „Водовод-Крушевац“ је био инвеститор, а вредност радова ЛОТ 2 износио је око 6.800.000 евра. Почетком 2017. године званично су отпочели радови на изградњи друге групе колектора – ЛОТ 2.

У овој групи колектора урађено је више од 40 km канализационе и колекторске мреже. Комплетно је урађена канализациона мрежа у 4 сеоска насеља и то у Великом Головоду, Модрици, Липовцу и Пакашници. Такође, урађена је и атмосферска канализација на Новом гробљу у Улици Тимочке буне и комплетна регулација Гарског потока у дужини од 1,5 km. Регулацијом потока решен је дугогодишњи проблем изливања канализације у овом делу града. Важност овог комуналног пројекта се огледа и кроз уређење градске површине.

ЛОТ 2 чине:

 1. Колектор "D" - Реконструкција - повезивање Кожетинског колектора отпадних вода на колектор "D" на раскрсници улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу.
 2. Читлучки колектор - Колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектором "C" у Крушевцу.
 3. Пакашички колектор - Отпадне вода из правца Пакашнице дуж десне обале Гарског потока, од Улице Војводе Мишића до Улице Железничке у Крушевцу. Пројекат је подељен на 2 дела.
 4. Колектор "B" - Колектор отпадних вода "B" од левообалног насипа Гагловске реке до Јастребачког пута у Крушевцу.
 5. Лазарички колектор - Лазарички колектор отпадних вода од Железничке улице до споја на Јасички колектор у Крушевцу.
 6. Колектор "C" - Колектор отпадних вода "C" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу.
 7. Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде - Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде, Општина Крушевац.
 8. Канализациона мрежа у насељу Модрица - Канализациона мрежа у насељу Модрица, Општина Крушевац.
 9. Канализациона мрежа у Насељу Липовац - Канализациона мрежа у насељу Липовац, Општина, Крушевац.
 10. Канализациона мрежа у насељу Пакашница - Канализациона мрежа у насељу Пакашница, Општина Крушевац.
 11. Регулација Гарског потока - Регулација Гарског потока од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића у Крушевцу.

____________

ФАЗА 3

По завршетку изградње друге групе колектора, отпочела је Фаза 3 која обухвата наставак радова на канализационој мрежи у дужини од 13 километара. У 2019. години урађена је реконструкција фекалне канализације на Костурници код зграде „Чоче“, у Улици Ћирила и Методија и на кружном току „Ринг“, у Улици Хајдук Вељковој на кружном току „Конак“, у Липовцу (Липовац 2), као и чишћење Јасичког колектора дужине 2.800 m. У овој години завршени су радови на изградњи фекалне канализације у Дедини, Кобиљу и Липовцу, а у плану је да се заврши реконструкција црпне станице Пањевац. Укупна вредност радова Фазе 3 износи око 1.430.000 евра.

Радовима на унапређењу и изградњи канализационог система омогућено је да на канализациону мрежу буде прикључено преко 84.000 становника, односно преко 28.000 домаћинстава и комерцијалних објеката на територији града Крушевца.

У ТОКУ САНАЦИЈА ХАВАРИЈЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У ДЕДИНИ

Екипа одржавања канализационе мреже ЈКП "Водовод-Крушевац" данас је почела да изводи радове на санацији квара на уличној канализационој мрежи у улици Михајла Пупина у Дедини. 

ПРЕДСТАВНИЦИ МЗ ПАРУНОВАЦ О ДОГОВОРЕНИМ АКТИВНОСТИМА СА ВОДОВОДОМ КРУШЕВАЦ

Сарадња на ЈКП „Водовод-Крушевац“ и месних заједница увек је била на завидном нивоу када је у питању изградња, односно проширење водоводне и канализационе мреже. У овом тренутку врше се неопходна геодетска снимања на територији Паруновца.

ЕКИПЕ ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ” ИНТЕНЗИВНО РАДЕ НА ОТКЛАЊАЊУ ПОСЛЕДИЦА ЈУЧЕРАШЊЕГ НЕВРЕМЕНА

Последице јаког невремена које је у четвртак 02.07.2020.године захватило Крушевац, а за време кога је пало око 70 литара кише по квадратном метру, отклањају се од јуче. Велике количине падавина створиле су проблеме у функционисању фекалне и атмосферске канализације, а поплављена је и путна инфраструктура.

РАДЕ СЕ ПРОЈЕКТИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МАКРЕШАНЕ

У сарадњи са Водоводом Крушевац Месна заједница Макрешане је договорила будуће активности које претходе изградњи комплетне канализационе мреже за ово место.

ПОСЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАКРЕШАНЕ И РАЗГОВОР СА МЕШТАНИМА

Како је ЈКП „Водовод- Крушевац“ у сарадњи са МЗ Макрешане договорио активности на инфраструктурним радовима, тако је у понедељак 15.06.2020. године директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима и посетио мештане овог насељеног места.

У ТОКУ ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПЕПЕЉЕВАЦ

Месна заједница Пепељевац у сарадњи са Водоводом Крушевац је договорила низ активности које претходе изградњи комплетне канализационе мреже за ово место.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти