h-05.png

Фабрика воде у Мајдеву

Фабрика воде Мајдево

На основу процене да је водоснабдевање града Крушевца незадовољавајуће, и на основу очекивања повећавања потрошње воде, Комунална РО Расина ООУР Водовод и канализација из Крушевца, 1976. годиненаручила је од Енергопројекта ООУР Хидроинжењеринг, израду студије Снабдевање водом града Крушевца која је завршена 1977. Студија је врло исцрпнo обрадила три варијанте будућег изворишта: воду из подземља потеза Кошеви-Глободер, хидроакумулацију Ћелије на реци Расини, чија се брана у том моменту градила, и потенцијалне мале акумулације на Срндаљској, Ломничкој и Петинској реци на северним падинама Великог Јастрепца. За извориште је одабрано језеро Ћелије као најбогатије водом и с основним аргументом да је градња његове бране при крају.

01fab DJI 0028 02fab DJI 0033

Фабрика воде из птичије перспективе                                                                                                                                                   

По Идејном решењу Института Јарослав Черни из 1979. године у Мајдеву је изграђен први део, односно прва фаза Фабрике воде која је почела да ради средином 1984. капацитетом прераде од 700l/s сирове у 630l/s воде за пиће. Планирани дефинитивни капацитет Фабрике водепо изградњи друге фазе, кад се за то укаже потреба, био је 1.400l/s сирове у 1.260l/s прерађене воде.

Организационо, Фабрика воде Мајдево као сектор Водовода Крушевац од почетка функционише на основу рада четири службе које се понаособ баве прерадом, контролом хемијског и микробиолошког квалитета воде и одржавањем; одржавање Бране Ћелије придодато је сектору 1990. као пета служба кад су Србија воде предале брану и њене објекте Водоводу на одржавање.

1fab Fabrika vode 2fab Vodozahvatni toranj

Фабрика воде у Мајдеву и Водозахватни торањ                               

Језерска, односно сирова вода, која се може узимати са једне од пет тачака по дубини – са 3, 6, 9, 12 и са 22m у односу на коту нормалног успора од 277m н.в., цевоводом Ø 1.032/1.016mm, дужине2,716km на Ø 916/900mm дужине 0,198km стиже до Фабрике воде.

Пречишћавање воде у Фабрици воде у Мајдеву састоји се од процеса физикохемијски потпомогнутог бистрења, брзе филтрације и многоструке дезинфекције. Тај основни план је, уз додатке и побољшања после пуштања фабрике у рад после недавне реконструкције остао у суштини исти.

Претхлорисање се може обављати елементарним хлором, Cl2, и хлор-диоксидом, ClО2. по пројекту изведено дозирање хлора непосредно пре увођења сирове воде у процес прераде од 1991. служи као резерва, а предоксидација и преддезинфекција обављају се на самом почетку цевовода сирове воде.

Бистрење воде обавља се у два таложника пројектована као пулзатори по Degremont технологији. Пулзатори су, међутим, после низа експеримената сасвим искључени 1994., јер се због крутости режима њиховог рада пулзације не могу оптимално модификовати. Као главни коагуланс коришћен је кристални алуминијумсулфат, Al2(SO4)3·18H2O, који од 1999. до 2002. био замењен Koaflokom®, производом ХИ Жупа из Крушевца, који је по саставу Aln(OH)mCl3n-m-2k(SO4)k. У прво време по почетку рада фабрике као помоћни коагуланс, односно као флокуланс служила је метасилицијумова киселина, H2SiO3, справљана на лицу места од воденог стакла, Na2SiO3, и сумпорне киселине, H2SO4; она је релативно брзо замењена polyacrylamidomкоји се показао лакшим за руковање и поузданијим у процесу прераде. Процес бистрења, поред своје чисто физичке стране, има значајну улогу у уклањању органских супстанцâ из воде, а захваљујући Al3+ јону, представља есенцијални поступак за одстрањивање вирусâ из воде.

3fab Cevna galerija 4fab Crpna stanica1

Цевна галерија и Црпна станица

После процеса бистрења обавља се озонирање воде; озонирање се одвија у двема коморама у које убризгава распшени озон који се производи у генераторима помоћу високог напона; првобитна два Degremont озонатора генерисала су озон из ваздуха.

Озонирана вода пролази кроз осам брзих филтера са испуном која се оригинално састојала од кварцног песка дефинисане гранулације..

Филтрована вода се сакупља у резервоару у којем се врши завршнa дезинфекција елементарним хлором. За случај застоја у финалном хлорисању, остаје корекција која је изведена убодом у цев финалне воде пре изласка из фабричког круга.

Флуорисање је предствљало задњи корак у финализацији воде. Вода се флуорисала флуоросилицијумовом киселином, H2SiF6, убодом у цевовод финалне воде пре изласка из фабричког круга. Флуорисање је обављно до 2001., када је потрошена задња количина флуоросилицијумове киселине чији је увоз из Македоније престао после распада СФРЈ, односно затварања рудника Злетово 1992.

5fab Filtersko postrojenje

Филтерско постројење

Промене у технологији

Историја Фабрике воде Мајдево може се поделити на три дела. Први део представља почетак рада, од јула 1984. до марта 1985. и обухвата врло кратак пробни рад испуњен грешкама у вођењу процеса прераде воде, што је ескалирало повећаном концентрацијом мангана у финалној води и ружичастом бојом воде за пиће у целој мрежи током недељу дана у марту 1985.

Почетак друге етапе (слика 2.), под новoм управом, представљала је ревизија грађевинских објеката и опреме, чиме је фабрика оспособљена за поуздан рад којим се добијала врло квалитетна вода за пиће. После ревизије, онолико колико је било могуће, уклањани су пројектантски и конструкторски недостаци, који су се показали одмах по почетку рада фабрике.

Због преблизу постављених места увођења хемикалија у цевовод сирове воде,хлор у претхлорисању и активни угаљ потирали су се и то је довело до великих тешкоћа у уклањању амонијака и водониксулфида који су се у задњем кварталу 1988. продуковали у целој запремини језера распадањем модрозелене бактерије Aphanizomenon flos-aquae која је тог лета изазвла обилно цветање језера; због тога, а и да би се обезбедила дезинфекција цевовода сирове воде, односно спречила корозија услед обрастања гвожђевитим и манганским бактеријама, претхлорисање је 1991. премештено у нови грађевински објект непосредно иза језерске бране.

Почетком 1989. метасилицијумова киселина као помоћни флокуланс напуштена је и замењена polyacrylamidom.

Упоредо са унапређењем технологије и уношењем иновација, напредовала је и контрола квалитета воде, која је од 1987. обухватила и еколошка испитивања језера Ћелије.

  Реконструкција и надоградња

6fab Pocetak ploce na flokulaciji 7fab Rekonstrukcija cevovoda

Радови на изградњи просора за флокулацију и Реконструкција цевовода

Изграђени капацитет Фабрике воде могао је задовољити потребе становништва крушевачке општине и Александровца, али због потребе давања воде свим општинама Расинског округа, изузев Брусa, посебно Варварину и Ћићевцу, и појачавања процеса прераде воде због опадања квалитета воде језера Ћелије, настала је потреба за проширењем капацитета и реконструкцијом технологије. На основу Пројекта реконструкције Фабрике воде и унапређења процеса прераде, Института Јарослав Черни 2011. проширен је капацитет фабрике, модификовани су постојећи и додати нови елементи технологије прераде воде. Надоградњом, која је обављена 2012. и 2013. године, капацитет Фабрике воде повећан је на 1.000l/s сирове у 920l/sводе за пиће.Напред поменута суштинска концепција процеса прераде остала је иста, али већина постојећих фаза усложњена је и додате су три нове фазе (слика 3.).Иако спада у класичне поступке пречишћавања воде, садашњи процес прераде у Фабрици воде релативно је сложен, јер се састоји од великог броја операција.

8fab Koagulacija i flokulacija

Флокулација

 

 1. Током израде пројектавећорганске супстанце чија је оксидабилност већа од 8mg/l калијумперманганата, КМnО4, због стварања органохлорних једињења. Понуђене су биле две могућности: изградња постројења за производњу хлор-диоксида на месту садашњег претхлорисања на Брани Ћелије или коришћење готовог производа. Како постројење за хлордиоксид представља фабрику у малом, која због потенцијалне екплозивности захтева стално присуство радника, одлучено је да се користи TwinOxidе®, комерцијални производ за справљање раствора хлор-диоксида.Међутим, задржан је и елементарни хлор који се примењује кад нема опасности за повишење садржаја органохлорних једињења, а то је највећим делом године.
 2. На инсистирање пројектанта уведено је дозирање угљендиоксида, такође на брани, за снижавање рН вредности сирове воде с образложењем да је оптимални рН опсег за преципитацију флокула алуминијумхидроксида између 6 и 7 у којем је његова растворљивост најмања.
 3. У реконструкцији фабрике коагулација и флокулцаија су раздвојене. Флокулација се обавља у два 2+2 базена са различитим брзинама мешања; прва два, мања базена су са бржим и друга два, већа, са споријим мешањем.
 4. Некадашњи гравитациони таложници преиначени су у ламеларне који су ефикаснији, чиме је, уза замену доводних цевовода цевима већег пречника, омогућено повећање капацитета фабрике.
 5. Промена у озонирању представљена је заменом старих озонатора на ваздух, озонаторима на елементарни кисеоник Wedeco Effizon® HP SMO/SMA; додатне интервенције начињене су модификовањем комора са дифузорима у комору за дифузију и комору за ретенцију; такође, потпуно су замењени дифузори за распршавање озона. По инсталирању првих Degremont озонатора, пећ за сагоревање вишка озона врло брзо се покварила и више није ни радила; уз нове озонаторе постављена је пећ за каталитичко разарање вишка озона.
 6. Филтери су преобраћени у трослојне, са испуном одоздо навише од шљунка, кварцног песка и антрацита. У реконструкцији је искоришћена максимална пропустљивост двоструког филтерског дна као гранична вредност највећег могућег протицаја; то је потпомогнуто повећањем пропустљивости филтерске испуне, односно смањивањем дебљине кварцног песка, који има најфинију гранулацију.
 7. UV зрачење је убачено у Главни пројект после увида да Идејним пројектом није решен проблем евентуалног продирања planktonskih организама, посебно zooplanktona у финалну воду. Како је за пројектовање поступака зa уклањање многоћелијских организама из воде, попут микро сита на пример, било касно, проблем је решен убацивањем ултраљубичастог зрачења у третман финалне воде. У односу на пројектовани максимални протицај од 3.600m3/h и с обзиром на специфичност организама који могу проћи кроз процес прераде, односно на њихову отпорност на UV зрачење, инсталирана су три Trojan UVSwift™ SC UV генератора капацитета по 2.120m3/h. 
  9fab Taloznici   10fab Ozonatori2
  11fab Filtersko postrojenje 2   12fab Crpna stanica2

                    Таложници, Озонатори, Филтерско постројење и Црпна станица

Квалитет воде за пиће

Ефикасност процеса прераде воде прати се у лабораторијама Фабрике воде тако што се узорци, почев од нативне сирове воде испод Бране Ћелије, узимају после сваке фазе прераде у реалном времену које је примерено протицају. Поред тога, у хемијској лабораторији погонски параметри који служе за управљање процесом прераде – мутноћа, концентрација хлора и озона и садржај органских једињења, прате се чешће, у интервалима између једног и три сата.

Од оснивања до данас, Крушевац спада у оне градове у Србији који никада нису имали ниједну хидричку епидемију. Сложени процес прераде у Фабрици воде обезбедио је још већу здравствену поузданост воде за пиће. По Препорукама за квалитет воде за пиће Светске здравствене организације, системи из којих се снабдева више од 100.000 људи нису ризични ако је удео неисправних узорака на годишњем нивоу мањи од 1%. У току једне године Завод за јавно здравље Крушевац обави хемијске и микробиолошке анализе 156 узорака финалне воде и између 1.800 и 1.900 узорака воде из резервоара и водоводне мреже; истовремено, у лабораторијама Водовода испита се 730 узорака финалне воде и око 650 узорака из дистрибуционог система. По резултатима обеју кућа, број хемијски и микробиолошки неисправних узорака редовно је знатно мањи од 1%. То показује високу здравствену безбедност воде.

 

13fab UV dezinfekcija

УВ дезинфекција

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти