h-05.png

Коришћење, управљање и одржавање градског водовода и канализације

Начин и услови прикључења на градску водоводну и канализациону мрежу

Водоводни шахт

Права и обавезе „Водовода – Крушевац „ и корисника услуга

Коришћење и одржавање канализационе мреже

Коришћење воде у јавне сврхе

Начин обрачуна и плаћање накнаде за испоручену воду и коришћење градске канализације

 

 

 

На основу Члан а 2. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 16/97 и 42/98) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута Града Крушеваца ("Службени лист града Крушевца", број 8/08),

Скупштина Града Крушевца, на седници одржаној 11.06.2010. године, донела је

ОДЛУКУ

О ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и условиза коришћење комуналних производа и комуналних услуга на територији града Крушевца.

Члан 2.

Обављање комуналне делатности из Члан а 1. ове Одлуке на територији града Крушевца врши Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Водовод - Крушевац" (у даљем тексту: "Водовод - Крушевац").

Члан 3.

Појмови и изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:

"Пречишћавање и дистрибуција воде" јесте сакупљање, прерада, односно пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента корисника.

"Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода" јесте сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских вода са јавних површина канализацијом, одводним каналима, дренажом или на други начин, њихово пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже, канала, сливника и других објеката, за уклањање вода, као и сакупљање искоришћених вода од прикључка корисника на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже у пријемник (реципијент).

"Градски водовод" јесте комунални систем за снабдевање водом за пиће на територији Града Крушевца, који има уређено и заштићено извориште, постројење за пречишћавање и прераду сирове воде, градску водоводну мрежу са пратећим објектима, уређајима и постројењима и прикључке на градску водоводну мрежу.

"Градска водoводна мрежа" јесте мрежа цевовода са пратећим објектима за снабдевање водом на подручју града Крушевца.

"Сеоски водовод" јесте систем комуналних објеката изван система градског водовода путем ког се врши сакупљање, прерада, односно пречишћавање и испорука воде у одређеним сеоским или другим издвојеним насељима и служи искључиво потребама становништва и другим објектима у тим насељима.

"Улична водоводна мрежа" јесте део градске водоводне мреже за снабдевање водом у појединој улици на коју се непосредно водоводним прикључком прикључују корисници.

"Прикључак на градску водоводну мрежу" јесте цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи до главног водомера смештеног у грађевини или изван ње, укључујући и водомер.

"Водомерно склониште" јесте простор за смештај једног или више главних или помоћних водомера са припадајућом арматуром (шахт, окно) на парцели или просторија унутар објекта.

"Унутрашња водоводна инсталација" јесу водови и уређаји корисника иза главног водомера који су спојени на градски водовод, укључујући и водомерно склониште.

"Мерно место" јесте место на коме се мери количина испоручене комуналне услуге.

"Водомер" јесте одговарајући стандардизовани мерни уређај који се поставља на мерно место који очитава ''Водовод - Крушевац'', редовно га одржава и баждари.

"Главни водомер" јесте сваки водомер који се налази у водомерном склоништу непосредно на завршетку спојног вода прикључка. Може бити за једну засебну целину или цео објекат.

"Помоћни водомер" јесте секундарни водомер за засебну целину уграђен у унутрашњу водоводну инсталацију објекта према условима ''Водовода- Крушевац''.

"Градска канализација" јесте комунални систем на територији града Крушевца који обухвата целокупну канализациону мрежу, постројења, инсталације и објекте који служе за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода.

"Градска канализациона мрежа" јесте део градске канализације коју чине подземни и надземни цевовод, објекти, уређаји и опрема, за одвођење и пречишћавање отпадних, и атмосферских вода на подручју града Крушевца.

"Локална канализација" јесте систем комуналних објеката изван градске канализације, путем ког се врши одвођење и пречишћавање отпадних вода у одређеним сеоским или другим издвојеним насељима и служи искључиво потребама становништва и другим објектима у тим насељима.

"Улична канализациона мрежа" јесте део градске канализационе мреже на коју се непосредно канализационим прикључком прикључују корисници.

"Прикључак на градску канализационумрежу" јесте цевовод од споја на уличној канализационој мрежи до прикључног шахта.

''Прикључни канализациони шахт" јесте задњи шахт унутрашње канализационе мреже из кога се корисник прикључује на градску канализациону мрежу и на коме се обавља узорковање отпадних вода.

"Унутрашња канализациона инсталација" јесу водови и уређаји корисника за одвођење отпадних и атмосферских вода у градску канализацију, који почињу од места прилива отпадних вода, а завршава се на месту прикључења.

"Канализација сепаратног типа" јесте канализациони систем у коме постоји посебна канализација за одвођење отпадних вода и посебна канализација за одвођење атмосферских вода.

"Корисник" у смислу ове Одлуке јесте свако правно или физичко лице које је власник, односно корисник пословног или стамбеног објекта, пословне или стамбене јединице која је прикључена на градски водовод и канализацију у складу са одредбама Одлуке, или лице на које је власник правним послом пренео кориснички статус и о томе обавестио Водовод Крушевац.

"Неовлашћена потрошња" јесте коришћење градског водовода или градске канализације на начин који није у складу са одредбама ове Одлуке.

"Цена воде" јесте висина новчане накнаде по 1м3 испоручене воде, коју плаћају корисници, а коју утврђује ''Водовод - Крушевац'' уз сагласност оснивача.

"Цена услуге за одвођење отпадних вода" јесте висина новчане накнаде по 1 м3 отпадне воде, коју плаћају корисници, а коју утврђује ''Водовод- Крушевац'' уз сагласност оснивача.

"Накнада за испоручени комунални производ (воду за пиће) и комуналнууслугу (одвођење отпадних вода)" јесте висина новчане обавезе корисника према ''Водоводу -Крушевац'', која се утврђује на основу цене 1 м3 испоручене воде и количине испоручене воде.

Члан 4.

"Водовод - Крушевац" предлаже доношење годишњих и средњерочних планова развоја и реконструкције градског водоводног и канализационог система, на основу просторних и урбанистичких планова града Крушевца, зависно од финансијских могућности за задовољавање повећаних потреба потрошње воде и услуга предузећа.

II КОРИШЋЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА И ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 5.

Градски водовод у смислу ове Одлуке обухвата:

-                      цевовод сирове воде од акумулације до постројења за пречишћавање;

-                      постројења за пречишћавање;

-                      цевовод финалне воде од постројења до главног резервоара;

-                      разводну мрежу града Крушевца са црпним станицама и резервоарима;

-                      главне водоводне и разводне мреже сеоских насеља са црпним станицама и резервоарима;

-                      прикључке на градску водоводну мрежу до водомера, укључујући и водомер и

-                      постројење Читлук и артерске бунаре као изворишта у ванредним приликама.

Члан 6.

''Водовод-Крушевац'' снабдева град водом из градског водовода, одржава градски водовод и градску канализацију, реконструише и проширује наведене мреже и стара се о повећању њиховог капацитета у складу са Програмом развоја града Крушевца.

Средства за вршење комуналних делатности - пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење отпадних вода ''Водовод - Крушевац'' обезбеђује из цене комуналних услуга, дела накнаде за уређивање грађевинског земљишта, као и других извора у складу са Законом.

Члан 7.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да свим корисницима испоручује довољну количину хигијенски исправне воде.

Да би ''Водовод - Крушевац'' могао да снабдева корисника довољном количином воде, и ефикасно одводи отпадне воде дужан је да:

-          непрекидно одржава у исправном стању водоводне уређаје и мрежу;

-          се стара о проширењу капацитета;

-          примењује прописане техничке услове;

-          трајно чува комплетну техничку документацију о стварно изведеном стању градског водовода и градске канализације;

-          даје техничке услове за прикључење на градску водоводну и градску канализациону мрежу;

-          изводи водоводни и канализациони прикључак;

-          реконструише дотрајале делове обе мреже;

-          проширује градску водоводну и градску канализациону мрежу;

-          стално контролише хигијенску исправност воде за пиће;

-          контролише количине и квалитет отпадне воде.

Члан 8.

Градски водовод и градска канализација граде се, користе и одржавају у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на ту врсту објеката као и прописима којима су утврђени услови у погледу заштите животне средине и својим радом не смеју угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Подручја изворишта воде и водозахвата су под посебном заштитом.

Члан 9.

''Водовод - Крушевац'' је одговоран за правилну примену прописа о техничким мерама којима се постиже прописани квалитет воде за пиће.

Вода из градског водовода мора одговарати прописима за пијаћу воду.

Контролу квалитета и оцену квалитета воде за пиће дају овлашћене здравствене организације о трошку "Водовода - Крушевац''.

Члан 10.

Изградња градског водовода и градске канализације врши се на начин и под условима утврђеним прописима којима се уређује изградња објеката, а према условима и сагласности које одређује и даје ''Водовод - Крушевац''.

Прикључење новоизграђеног дела градског водовода на постојећи врши се под следећим условима:

-    да је водоводни објекат урађен по одобреној техничкој документацији;

-    да је извршена примопредаја водоводног објекта (урађен комисијски протокол о примопредаји са доста- вљеном потребном документацијом) и добијена дозвола за употребу;

-    да је водоводни објекат, уколико је у зони градилишта од кога би могао бити угрожен, посебно заштићен;

-    да је водоводни објекат у функционалном и исправном стању;

-    да су сви водоводни прикључци на градску водоводну мрежу везани у складу са техничким условима утврђеним и одобреним од стране ''Водовод- Крушевац''. Прикључење постојеће локалне водоводне мреже која није била саставни део градског водовода врши се преко новоизграђеног водовода или дела водовода под следећим условима:

-    да је водоводни објекат изграђен сагласно Програму развоја града Крушевца и Програмом пословања "Водовода - Крушевац";

-    да је локална водоводна мрежа усаглашена са градским водоводом;

-    да је локална водоводна мрежа која се припаја градском водоводу урађена по условима и захтевима ''Водовода - Крушевац'';

-    да је извршена примопредаја објеката сагласно одредбама ове Одлуке.

Члан 11.

Ако у изградњи градског водовода учествују корисници воде улагањем финансијских средстава, права и обавезе тих корисника и ''Водовода - Крушевац'' уређују се уговором, којим се уређује нарочито: услови и начин изградње градског водовода, трошкови и начин обезбеђења средстава за ту изградњу, као и права по основу њиховог учешћа у финансирању изградње градског водовода у складу са посебним прописима.

Уколико је инвеститор објеката градског водовода друго правно или физичко лице, ''Водовод - Крушевац'' преузима објекат градског водовода као своје основно средство, о чему ''Водовод - Крушевац'' и инвеститор закључују уговор којим се поред осталог уређују и права инвеститора по основу улагања.

Члан 12.

Изнад, испод и поред објеката градског водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји осим у посебним случајевима и под посебним условима са којима се сагласи ''Водовод - Крушевац''. Растојање објеката градског водовода од другог објекта или других инсталација мора бити толико да се, приликом откопавања водоводне цеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе објекти градског водовода и обрнуто.

Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба применити заштитне тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна.

Санитарно растојање објекта градског водовода од других објеката одређује ''Водовод - Крушевац'' сагласно посебним прописима.

Водомерно склониште мора бити увек приступачно за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера и није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично изнад водомерног склоништа.

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и њихова нивелета мора бити усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила.

Изградња нових комуналних инсталација и других објеката, као и санација и реконструкција постојећих у близини градског водовода не сме да угрози постојеће и будуће објекте градског водовода. Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбеде посебне мере заштите градског водовода под условима које утврђује ''Водовод - Крушевац''.

Члан 13.

Градски водовод који пролази кроз градилишта мора бити посебно заштићен од оштећења и неправилног коришћења.

Градски водовод који пролази кроз локације фабрика и других индустријских објеката, клиничко - болничких центара и других површина са посебном наменом, мора бити посебно заштићен од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и мора бити у сваком тренутку приступачан за одржавање.

II - 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ГРАДСКУ ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Члан 14.

Сваки објекат, односно унутрашња водоводна и канализациона инсталација објекта који се налази у улици или граничи са улицом у којој је изграђена улична водоводна и канализациона мрежа мора се прикључити на градску водоводну и канализациону мрежу у складу са техничким условима које одређује и даје ''Водовод - Крушевац''.

Изузетно од става 1. овог Члан а на уличну водоводну мрежу може се прикључити и објекат у улици у којој није изграђена канализациона мрежа, ако су испуњени услови за одвођење отпадних вода (изградња септичке јаме) уз сагласност организационе јединице Градске управе надлежне за послове урбанизма.

Члан 15.

Уређаје и објекте за обезбеђење притиска (хидрофор, регулатор притиска и др.) корисник уграђује искључиво према техничким условима и уз сагласност које одређује и даје ''Водовод - Крушевац''.

Уређаји и објекти из става 1. овог Члан а су део унутрашњих водоводних инсталација корисника и одржавају их корисници.

Члан 16.

Свака изграђена грађевинска парцела по правилу мора да има посебан прикључак на градску водоводну мрежу.

Ако је на грађевинској парцели изграђено више независних објеката или објекат који има више независних јединица (ламела), улаза и слично који чине самосталну техничку и функционалну целину, прикључење на градску водоводну мрежу врши се преко једног прикључка на градску водоводну мрежу, с тим да се у водомерном склоништу за сваку јединицу која чини самосталну техничку и функционалну целину поставља посебан водомер.

Изузетно од става 1. овог Члан а, ''Водовод - Крушевац'' може дозволити више прикључака на градску водоводну мрежу на једној грађевинској парцели под условом да то не угрожава исправно функционисање градског водовода и под условом да ''Водовод - Крушевац'' утврди да су ти прикључци неопходни ради несметаног снабдевања водом корисника или уредног мерења потрошње воде.

Члан 17.

Водомерно склониште се поставља унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије.

Када се грађевинска и регулациона линија поклапају водомерно склониште се поставља у подруму или на тротоару испред објекта или независне јединице, према условима које утврђује ''Водовод - Крушевац'' тако да пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.

Члан 18.

Прикључци на градску водоводну мрежу у пословним и стамбено - пословним објектима изводе се на следећи начин:

-    прикључци пословних и стамбено - пословних објеката у приземљу изводе се тако што ће сви водомери бити смештени у водомерном склоништу испред засебних јединица;

-    уколико на парцели нема довољно простора за изградњу одговарајућег водомерног склоништа за смештај главних водомера, водомери се могу сместити у подруму објекта који се прикључује;

-    за пословне просторе у објектима који имају један или више спратова главни водомер се поставља у водомерно склониште испред објекта, а помоћни водомер за сваку засебну јединицу у заједничком ходнику, у одговарајућу касету (ормарић). Главни водомер се региструје на адресу пословног или стамбено - пословног објекта.

Члан 19.

Положај просторија у објекту мора осигурати заштиту уграђених водомера и арматуре од оштећења и смрзавања.

Просторија за смештај главних водомера у подруму објекта мора бити намењена искључиво за водомере и у њој не сме бити других садржаја. Просторија мора бити затворена чврстим зидовима. Није допуштено просторију за смештај главних водомера лоцирати даље у дубину објекта, нити водити спојни вод кроз објекат. Просторија за смештај главних водомера у подруму објекта мора имати подну решетку за одвод воде и под изведен у паду према њој.

Просторија за смештај главних водомера мора бити приступачна службеним лицима ''Водовода - Крушевац''.

Члан 20.

Очитавање потрошње воде, за сваку засебну целину у старом или новом стамбено - пословном објекту, захтева да свака засебна целина испуњава одређене услове и изврши техничку припрему унутрашње инсталације према техничким условима које утврђује ''Водовод - Крушевац''.

Члан 21.

Водомер сваке засебне целине у објекту мора задовољавати стандарде прописане Законом о мерним јединицама и мерним уређајима и мора имати могућност даљинског очитавања.

Члан 22.

Монтажа водомера за сваку засебну целину у старом или новом објекту мора бити извршена у складу са техничким условима које утврђује ''Водовод - Крушевац''.

Члан 23.

Прикључци на градску водоводну мрежу могу бити трајни, привремени и прикључци на одређено време.

Члан 24.

Трајни прикључак на градску водоводну мрежу мора имати сваки објекат изграђен са наменом за трајну употребу. ''Водовод - Крушевац'' евидентира прикључак на градску водоводну мрежу као трајни.

Привремени прикључак на градску водоводну мрежу даје се за грађевинске парцеле на којима нису изграђени објекти или су изграђени привремени, односно помоћни објекти и слично. Даје се и ради изградње, односно реконструкције објеката, изградње и уређења нових зелених површина, за организовање и одржавање спортских, културних, забавних, рекреативних и других манифестација и потреба. Привремени прикључак на градску водоводну мрежу може се одобрити и у другим случајевима привременог снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним законом и другим прописима.

Члан 25.

Објекти изграђени без одобрења органа управе надлежног за послове урбанизма не могу се прикључити на градску водоводну мрежу.

Изузетно, објекти изграђени без одобрења органа управе надлежног за послове урбанизма, а који се налазе у поступку легализације могу се прикључити на градску водоводну мрежу на одређено време.

Инвеститор, по окончаном поступку легализације, доставља "Водоводу - Крушевац" решење којим се издаје одобрење за изграђени објекат.

Уколико се захтев за легализацију одбије, односно одбаци, по окончаном поступку легализације, орган управе надлежан за послове урбанизма доставља решење "Водоводу - Крушевац".

Члан 26.

Корисник се прикључује на градску водоводну и градску канализациону мрежу на основу решења о одобрењу прикључка које на писани захтев корисника доноси "Водовод -Крушевац".

Решењем из претходног става "Водовод - Крушевац" одређује карактер прикључка (трајни или привремени, или прикључак на одређено време) и одређује техничке и друге услове прикључења.

Члан 27.

Захтев за издавање техничких услова и решења за прикључак на градску водоводну и градску канализациону мрежу подноси инвеститор, односно власник објекта за који се врши прикључење.

Члан 28.

Услове, односно техничке податке, као и посебне услове и сагласности за пројектовање, градњу и пријем водоводног прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје "Водовод - Крушевац".

При изградњи или реконструкцији објекта или засебних јединица, "Водовод - Крушевац" је дужан да услове из става 1. овог Члан а одређује у складу са прописима о условима и техничким нормативима за пројектовање објеката и засебних јединица који се односе на инсталације водовода и канализације.

Услови за прикључење на градску водоводну мрежу садрже:

-    место и начин прикључења;

-    пречник и квалитет прикључне цеви;

-    тип и капацитет мерног инструмента;

-    положај, димензије и начин обраде водомерног шахта ради заштите од водопропустљивости истог;

-    тип поклопца на водомерном склоништу;

-    забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са инсталацијом преко које се користи вода из градског водовода;

-    обавезу корисника да повеже унутрашњу канализациону инсталацију вода са градском канализацијом, односно септичком јамом;

Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже:

-    место, начин и коту прикључења;

-    пречник и квалитет прикључне цеви;

-    положај, димензије и начин обраде првог прикључног(дворишног) шахта ради заштите од водопропустљивости поклопца шахта;

-    тип поклопца на прикључном шахту.

Члан 29.

Сагласности и услове за прикључење трајног прикључка на градску водоводну мрежу, "Водовод - Крушевац" даје инвеститору у писаном облику.

Инвеститор је дужан да, пројекат прикључка на градску водоводну мрежу, изради према добијеним условима.

"Водовод - Крушевац" даје писану сагласност инвеститору о усаглашености пројекта из става 2. овог Члан а са издатим техничким подацима и условима у року до 30 дана од пријема захтева.

Издати услови из става 1. овог Члан а важе две године од дана издавања и ако се у том периоду не уради пројекат прикључка, морају се тражити нови услови.

Члан 30.

Уз захтев за прикључење корисник је дужан да приложи:

-    грађевинску дозволу;

-    копију плана катастарске парцеле са уцртаним објектима;

-    техничку документацију унутрашње инсталације, према већ издатим условима;

-    доказ о праву својине, односно земљишта на коме се гради објекат;

-    одговарајући документ којим доказује да је измирио обавезе финансирања изградње комуналне инфраструктуре и стекао право за одобрење прикључка;

-    по потреби, на захтев "Водовода - Крушевац", и друге доказе.

Члан 31.

На основу приложених доказа из Члан а 30. ове Одлуке, "Водовод - Крушевац" доноси Решење о одобрењу прикључења на градску водоводну мрежу, у року од 30 дана од дана подношења комплетне документације.

Након доношења решења о одобрењу прикључења на градску водоводну мрежу, прибављеног одобрења за раскопавање и извршене уплате накнаде на име трошкова прикључења, "Водовод - Крушевац" је дужан да у року до 30 дана изврши прикључење унутрашње инсталације на градску водоводну мрежу.

Члан 32.

Монтажне радове на прикључку на градску водоводну мрежу, врши "Водовод - Крушевац" на захтев инвеститора. Инвеститор је дужан да уз захтев приложи одговарајућу техничку документацију.

''Водовод - Крушевац'' дужан је да монтажне радове на прикључку на градску водоводну и канализациону мрежу изврши најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 1. овог Члан а под условом да су сви потребни радови изведени.

Све трошкове прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу сноси инвеститор.

Члан 33.

Инвеститор објеката је дужан да пријави почетак и завршетак градње објекта ''Водоводу - Крушевац''.

За време трајања градње за утрошену воду и услугу канализације обрачунава се цена за правна лица.

По достављању документације да је градња завршена и потпуног измирења рачуна за утрошену воду у току градње и коришћење канализације ''Водовод - Крушевац'' ће на захтев инвеститора успоставити претплатнички однос са корисницима.

Инвеститор је дужан да достави списак власника, односно корисника станова или пословног простора, као и употребну дозволу за изграђени објекат и доказ да је извршена примопредаја објекта (купопродајни уговор).

Члан 34.

Прикључак на градску водоводну мрежу поставља се тако што се унутрашња водоводна инсталација прикључује на уличну водоводну мрежу непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат постављен.

Изузетно од става 1. овог Члан а, уколико не постоји техничка могућност да се објекат на уличну водоводну мрежу прикључи непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна инсталација објекта може се прикључити на уличну водоводну мрежу и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели, преко које се ово прикључење врши, дату на обрасцу ''Водовода - Крушевац''.

Постављање прикључака преко туђег земљишта, уколико нема сагласности власника тог земљишта, може се извести само по поступку који је предвиђен законским прописима.

Прикључак постављен преко туђег земљишта у смислу става 2. овог Члан а може се уклонити када се постављањем уличне водоводне мреже, омогући непосредно спајање унутрашњих инсталација са водоводном мрежом уколико за то има интереса.

Уклањање прикључака у смислу претходног става мора се извршити у року од 30 дана, по доношењу решења "Водовода - Крушевац".

Члан 35.

Прикључак који пролази кроз просторе који нису приступачни за одржавање (пруге, железница, објекат, потпорни зид идр.), мора се поставити по капацитету и функционалности, под посебним техничким условима које даје ''Водовод - Крушевац''.

Члан 36.

На грађевинским парцелама, где су срушени објекти, чије су унутрашње водоводне инсталације биле везане за градски водовод, пре вршења припремних радова за израду темеља новог објекта, инвеститор објекта дужан је да обезбеди прописану демонтажу споја.

Уколико се при вршењу припремних радова на грађевинским парцелама уочи, евидентира прикључак који није стручно демонтиран, инвеститор је у обавези да о томе одмах обавести ''Водовод - Крушевац''.

Инвеститор који својим радњама угрози или онемогући правилно функционисање градског водовода дужан је да одмах о томе обавести ''Водовод - Кушевац''. Успостављање правилног функционисања градског водовода пада на терет инвеститора радова, који је у току извођења радова својим радњама онемогућио правилно функционисање градског водовода.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да одмах, по пријему обавештења из става 3. овог Члан а, успостави функционално стање водовода.

Члан 37.

Нелегално изведени прикључци пре ступања на снагу ове Одлуке могу се легализоеати уз следеће услове:

-    да је прикључак изведен према техничким условима, а на основу извештаја стручне комисије "Водовода - Крушевац";

-    да је орган управе надлежан за послове урбанизма, по добијању извештаја стручне комисије "Водовода - Крушевац", одредио услове за легализацију таквих прикључака.

-    Уз захтев за легализацију прикључка власник, односно корисник дужан је да достави: - копију плана катастарске парцеле са уцртаним објектом који је нелегално прикључен;

-    потврду од стране ''Водовода - Крушевац'' о измирењу дуга за утрошену воду у целости;

-    потврду о измиреним обавезама и финансирању изградње дела градског водовода.

Корисник бесправно изграђеног прикључка има обавезу да потпише уговор којим се регулишу обавезе настале изградњом прикључка без претходно прибављеног одобрења у циљу легализације тако изграђеног прикључка.

Члан 38.

У условима када не постоји градска водоводна или канализациона мрежа, а постоји могућност заједничког финансирања доградње дела мреже од стране заинтересованих корисника, дограђена мреже мора да задовољи потребе свих учесника у финансирању, као и потребе потенцијално нових корисника.

"Водовод - Крушевац" је овлашћен да без сагласности корисника, који су учествовали у финансирању доградње дела мреже, прикључи и потенцијално нове кориснике.

Нови корисници су дужни да сносе сразмеран део трошкова за прикључење на делу мреже из става 1. овог Члан а, према важећем ценовнику "Водовода - Крушевац'' за одређену врсту прикључка.

Посебним актом "Водовод - Крушевац'' ће у потпуности преузети на одржавање и управљање дограђени део мреже.

Члан 39.

Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже и мреже са другог изворишта воде.

Ако се утврди физичка веза градске водоводне мреже са мрежом другог изворишта корисника, "Водовод - Крушевац" је дужан да корисника упозори писаним путем да отклони недостатке, тј. изврши раздвајање ових мрежа. Уколико у остављеном року корисник то не учини, "Водовод - Крушевац" је у обавези да са пратећом документацијом обавести орган управе надлежан за инспекцијске послове ради доношења решења о привременом искључењу са градске водоводне мреже.

"Водовод - Крушевац" је дужан да поступи, по решењу органа управе надлежног за инспекцијске послове, у што краћем року.

Трошкове искључења са градске водоводне мреже и поновног прикључења на исту сноси корисник.

Члан 40.

Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну мрежу или извођење било каквих радова на разводној мрежи водовода и на прикључцима до места које одржава "Водовод - Крушевац".

Уколико је прикључење на водоводну мрежу извршено без одобрења "Водовода-Крушевац", организациона јединица Градске управе надлежна за инспекцијске послове донеће решење о забрани коришћења водоводне мреже, којим се налаже "Водоводу -Крушевац" да таквог корисника искључи са мреже.

Трошкови искључења утврђују се према ценовнику ''Водовода - Крушевац'' и падају на терет корисника који се бесправно прикључио. Корисник чији је објекат искључен са водоводне мреже због бесправног прикључења стиче право на поновно прикључење објекта водоводне мреже када испуни услове прописане Члан ом 37. ове Одлуке и уплати обрачунати износ трошкова.

Члан 41.

Забрањено је спајање унутрашњих водоводних инсталација објекта на једној грађевинској парцели са унутрашњом водоводном инсталацијом објекта на другој грађевинској парцели.

II - 2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ "ВОДОВОДА-КРУШЕВАЦ" И КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 42.

Одржавање градског водовода до водомера, закључно са водомером врши ''Водовод -Крушевац''.

''Водовод - Крушевац'' се стара о редовном одржавању и исправности водомера под условима утврђеним Законом о мерним јединицама и мерилима.

Члан 43.

''Водовод - Крушевац'' има право, ради баждарења водомера, да изврши замену другим одговарајућим уз предходно обавештење корисника.

''Водовод - Крушевац'' може да и у одсуству обавештеног корисника изврши замену водомера ради баждарења уз остављање потврде о извршеној замени.

Члан 44.

Трошкови отклањања кварова на градској водоводној мрежи проузроковани од стране извођача радова, падају на терет инвеститора, односно извођача радова.

Члан 45.

''Водовод - Крушевац'' може вршити преглед и контролу унутрашњих водоводних инсталација када оцени да неисправност унутрашњих водоводних инсталација утиче на уредно снабдевање корисника, а корисник је дужан да му то омогући.

Члан 46.

"Водовод - Крушевац" је дужан да у случају прекида у снабдевању водом, због извођења радова на објектима или на градској водоводној мрежи, обавести кориснике путем средстава јавног информисања или на други погодан начин и то најкасније три дана пре отпочињања радова.

У случају изненадног квара на објектима или на градској водоводној мрежи "Водовод - Крушевац" може и без претходног обавештења да из снабдевања водом искључи све или поједине кориснике, с тим што је дужан да кориснике обавести чим се за то стекну услови.

Члан 47.

Корисник је дужан да о сваком квару на прикључку, одмах по уочавању квара, обавести ''Водовод - Крушевац'', и то непосредно, писаним путем, телефоном или на други начин.

Отклањање кварова на прикључцима врши се одмах, а уколико има више пријављених кварова у исто време, отклањање кварова се врши по приоритету који одреди ''Водовод - Крушевац''.

Отклањање кварова мора се вршити без прекида у времену које најмање ремети редовно снабдевање осталих корисника.

Члан 48.

"Водовод - Крушевац" је дужан да организује дежурства за одржавање градског водовода у току 24 часа.

У случају већих кварова у време ноћног пасивног дежурства организоваће се екипа за отклањање таквих кварова. Уколико се ради о већим техничким кваровима може се искључити део мреже до почетка рада прве смене. Отклањање таквих кварова представља приоритетне послове прве смене.

Изузетно, код већих кварова на градском водоводу, уколико њихово отклањање траје дуже од 12 сати, "Водовод - Крушевац" је обавезан да корисницима обезбеди воду за пиће путем цистерни.

Члан 49.

Раскопавање и повраћај јавних површина у првобитно стање може вршити само "Водовод - Крушевац" и то на основу посебног одобрења органа управе надлежног за послове урбанизма.

Изузетно, раскопавање у хитним случајевима може вршити "Водовод - Крушевац", без одобрења органа управе надлежног за послове урбанизма, уз обавезу да писаним путем обавести, пре почетка радова или истог дана по сазнању, орган управе надлежан за инспекцијске послове и истовремено покрене поступак за издавање одобрења за раскопавање јавне површине.

Члан 50.

''Водовод - Крушевац'' је у обавези да, након завршетка радова на градској водоводној или канализационој мрежи или изради прикључака, раскопане јавне површине врати у првобитно стање, под следећим условима:

 1. Уколико је површина асфалтирана, по затрпавању шљунком ново асфалтирање извршиће надлежно предузеће за одржавање путева о трошку "Водовода - Крушевац".
 2. Уколико је површина бетонска, по затрпавању шљунком ново бетонирање извршиће се о трошку "Водовода - Крушевац".
 3. Уколико је површина неуређена (макадамска или земљана) извршиће се затрпавање шљунком о трошку "Водовода - Крушевац".
 4. При раскопавању јавне зелене површине, потребно је да "Водовод - Крушевац" изврши повраћај у првобитно стање раскопане јавне површине преко ЈКП ''Крушевац'', Крушевац.

Члан 51.

Уговор о повраћају раскопаних јавних површина у првобитно стање "Водовод - Крушевац" закључиће са надлежним предузећем за одржавање путева у коме ће се дефинисати пријава радова на асфалтирању, рок асфалтирања и начин плаћања.

Уговор о повраћају раскопаних јавних зелених површина у првобитно стање "Водовод - Крушевац" закључиће са ЈКП ''Крушевац'', Крушевац.

Члан 52.

Ради обезбеђивања услова за коришћење и одржавање објеката и уређења који служе за снабдевање водом ''Водовод - Крушевац'' има обавезу да предузме потребне мере за заштиту тих објеката приликом њиховог коришћења и одржавања.

Члан 53.

Корисник је дужан да градски водовод и канализацију користи у складу са овом Одлуком према техничким и другим условима које му одреди ''Водовод - Крушевац''.

Члан 54.

Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера.

Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру корисник је дужан да пријави ''Водоводу - Крушевац'' у року од 3 дана од дана утврђених сметњи, нестанка или оштећења.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 3 дана доведе водомер у исправно стање или угради нови, а све на терет корисника.

Члан 55.

Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред објеката градског водовода и градске канализације не може да обавља радове који би могли да ометају пружање комуналних услуга, изузев уз сагласност ''Водовода - Крушевац''.

Члан 56.

Корисник је обавезан да:

-    изведе и одржава унутрашњу инсталацију у складу са условима и одредбама ове Одлуке;

-    рационално користи воду и спречава расипање воде из градског водовода;

-    омогући приступ до водомера;

-    одржава водомерно склониште, тако да оно буде чисто и суво, а водомер заштитићен од мраза, топлоте, додира са подземном и површинском водом као и од механичког оштећења;

-    пријави квар на прикључку или водомеру у року од 3 дана по уочавању квара;

-    онемогући повратак воде из унутрашњих инстала- ција у мрежу градског водовода.

Члан 57.

Забрањено је:

-    градити објекте, насипе и садити засаде над магистралним цевоводом и градском

-    водоводном мрежом;

-    узимати воду пре водомера;

-    дозволити узимање воде другом кориснику пре водомера;

-    вршити затварање инсталација услед чега други легални корисници остају без могућности коришћења воде.

Члан 58.

Забрањено је неовлашћено коришћење воде.

Под неовлашћеним коришћењем воде подразумева се:

-    коришћење воде самовласним прикључењем унутрашњих инсталација на градску

-    водоводну мрежу;

-    коришћење воде без водомера;

-    коришћење воде преко водомера који је оштећен од стране корисника или је самовољно замењен постављањем неодговарајућег водомера.

Члан 59.

Неовлашћено коришћење воде, ''Водовод- Крушевац'' пријавиће органу управе надлежном за инспекције послове уз одговарајућу документацију (записник, фотографија и др.), а комунални инспектор својим решењем наложиће ''Водоводу - Крушевац'' да искључи тако прикљученог корисника.

''Водовод - Крушевац'' ће извршити наплату неовлашћено утрошене воде према стању на водомеру, а код прикључка без водомера или оштећеног водомера према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за период од годину дана.

На установљену количину из претходног става биће примењена троструко увећана важећа цена за одређену категорију корисника.

Члан 60.

"Водовод - Крушевац" може обуставити испоруку воде корисницима у следећим случајевима:

а)            Трајно

 1. Када корисник воде у писаној форми откаже потрошњу воде.

б)            Привремено

 1. Услед поправки, сметњи и кварова на местима на инсталацији корисника или градској водоводној мрежи;
 2. Ако стање инсталације корисника угрожава квалитет воде у градској водоводној мрежи;
 3. Ако ранији корисник одјави коришћење, а нови корисник се није пријавио;
 4. Ако корисник гради објекте или сади засаде изнад градске водоводне мреже;
 5. Ако корисник узима воду пре водомера;
 6. Ако корисник дозволи узимање воде другом кориснику са прикључка или пре
 7. водомера, без одобрења и сагласности "Водовода - Крушевац'';
 8. Ако корисник врши затварање инсталација услед чега други корисници остају без могућности коришћења воде;
 9. Ако корисник не изврши отклањање квара на унутрашњој водоводној инсталацији по налогу ''Водовода - Крушевац'';
 10. Ако је водомерно склониште загађено;
 11. Ако је водомерно склониште затрпано или неприступачно, а корисник и поред писане опомене није ништа предузео да се стање промени;
 12. Ако корисник крши прописе о начину потрошње воде за време ограничења потрошње воде;
 13. Ако корисник не плати два узастопна рачуна за потрошњу воде у року прописаном овом Одлуком, а ни по добијању опомене за плаћање рачуна;
 14. Ако корисник одбије да прими рачун и упозорење;
 15. Ако корисник намерно поквари водомер;
 16. Ако корисник без сагласности "Водовода - Крушевац" промени стање мерног
 17. инструмента;

О обустави снабдевања воде "Водовод - Крушевац'' доноси решење.

Након отклањања узрока због којих је обустављена испорука наставиће се са даљом испоруком воде, а најкасније у року од 3 дана.

Корисник сноси трошкове затварања и отварања дела градске водоводне мреже, и трошкове отклањања узрока ако је до тога дошло на његов захтев или неовлашћеним радњама корисника.

II - 3. КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Члан 61.

Канализација је сепаратног типа, односно посебна је за одвођење отпадних вода, а посебна за одвођење површинских и атмосферских вода.

а) Канализација за одвођење отпадних вода

Члан 62.

Унутрашња канализациона инсталација спаја се са градском канализацијом преко прикључка на градску канализациону мрежу.

Члан 63.

Објекат који се спаја са градском канализацијом мора имати посебан прикључак на градску канализациону мрежу.

Изузетно, када то ситуација на терену налаже може се извести и заједнички прикључак уз узајамну сагласност корисника у писаној форми.

Члан 64.

Ради заштите објеката од повратног дејства отпадних вода, изазваних успорима уличних канала, положај санитарних објеката (сливника, нужника, ревизионих отвора и сл.) не може бити испод коте нивелете улице.

Изузетно се може одобрити прикључење објеката чији су санитарни уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји. Заштитни уређај уграђује корисник и исти је саставни део унутрашње канализационе инсталације.

У случају да дође до штете на објекту корисника, због неисправности уређаја из ст.2. овог Члан а, трошкове отклањања настале штете сноси корисник који је тражио овакву врсту прикључка.

Члан 65.

Одредбе ове Одлуке које регулишу поступке изградње и прикључивања на градску водоводну мрежу, односе се и на поступак изградње и прикључивања на градску канализациону мрежу.

Члан 66.

За прикључак на градску канализациону мрежу и коришћење градске канализације корисници плаћају накнаду по ценовнику коју утврди "Водовод - Крушевац" уз сагласност оснивача.

Члан 67.

"Водовод - Крушевац" је дужан да обезбеди редовно одржавање и коришћења градске канализације, а нарочито:

-    да држи у исправном стању канализационе уређаје и објекте градске канализације до прикључка на градску канализациону мрежу;

-    да прикључак на градску канализациону мрежу одржава по захтеву и о трошку корисника, а на основу усвојеног ценовника услуга;

-    да контролише састав отпадних вода у циљу заштите канализационог система, објеката, уређаја, радника који раде на систему и човекове радне и животне средине.

Члан 68.

Корисници су дужни да одржавају у исправном стању унутрашњу канализациону инсталацију и прикључни шахт.

Члан 69.

Канализациони објекти за одвођење и пречишћавање отпадних вода, морају се одржавати на начин прописан овом Одлуком као и по важећим грађевинским, техничким и другим прописима.

Члан 70.

Унутрашње канализационе инсталације објеката у улици у којој је изграђена градска канализациона мрежа, морају се прикључити на градску канализацију у року од 6 месеци од пуштања у рад новоизграђене канализације.

Изузетно, за објекте који се не могу гравитационо прикључити на новоизграђену мрежу, "Водовод - Крушевац" даје посебне техничке услове за прикључење истих.

За непоступање по одредбама из става 1. и 2. овог Члан а организациона јединица Градске управе надлежна за инспекцијске послове наложиће решењем приључење објекта на градску канализациону мрежу.

Уколико се не поступи по решењу из става 3. овог Члан а, организациона јединица Градске управе надлежна за инспекцијске послове ће донети решење о привременој обустави испоручене воде кориснику.

По извршеном прикључењу унутрашње канализационе инсталације на градску канализацију, корисници су дужни да о свом трошку изврше чишћење и затрпавање септичких јама и сенгрупа.

Члан 71.

"Водовод - Крушевац" има право на накнаду сразмерног дела трошкова, од будућих корисника, уколико финансира изградњу прикључка приликом изградње уличне канализационе мреже у новоизграђеним улицама.

Члан 72.

Прикључак на градску канализациону мрежу одобриће се тек након измирења свих постојећих обавеза према "Водоводу - Крушевац".

б) Канализација за одвођење површинских и атмосферских вода

Члан 73.

Под атмосферском канализацијом подразумева се сакупљање и одвођење атмосферских и површинских вода.

Члан 74.

Атмосферску канализацију чине:

-    улична мрежа;

-    примарни и секундарни колектори (цевни и отворени);

-    сливници са таложницима и

-    испуст у пријемник - реципијент.

Члан 75.

Техничке услове за прикључење на атмосферску канализацију даје "Водовод -Крушевац''.

Члан 76.

Прикључење корисника на атмосферску канализа- цију изводи "Водовод - Крушевац''.

Рок прикључења је 30 дана од дана подношења захтева.

Инвеститор је дужан да уз захтев достави одговарајућу техничку документацију.

Члан 77.

Одржавање атмосферске канализације врши се према годишњем програму који доноси "Водовод - Крушевац'' до 31. децембра текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних за његову реализацију.

Сагласност на програм из предходног става овог Члан а даје Градско веће града Крушевца.

Члан 78.

Забрањено је:

-    самовољна изградња уличне канализационе мреже и прикључака на градску канализациону мрежу;

-    одвођење отпадних вода преко унутрашње канализационе инсталације суседног објекта;

-    испуштање атмосферских и дренираних вода у канализацију за одвођење отпадних вода;

-    испуштање отпадних вода у атмосферску канализацију;

-    испуштање или убацивање, у градску канализацију, отпадних материја или предмета који могу оштетити канализационе инсталације и уређаје, а нарочито: киселине, соли, алкалије, бензин, уље и друге разарајуће запаљиве материје које могу угрозити сигурност канализације, материје које развијају отровне или експлозивне поЈаве коЈе могу оштетити или угрозити функционисање канализационе мреже, узрочнике заразних и паразитских болести и материје заражене таквим узрочницима, чврсте отпатке и материје (ђубре, пепео, песак идр.) који могу оштетити или угрозити правилно функционисање градске канализационе мреже и све друго што је прописано посебним Правилником који доноси "Водовод - Крушевац" у складу са Законом.

Члан 79.

Ако корисници неправилном употребом унутрашње канализационе инсталације проузрокују запушење, квар или нанесу штету, "Водовод - Крушевац" ће извршити санацију на рачун корисника прикључка на градску канализациону мрежу.

Уколико се извођењем радова или било чиме изазове запушење градске канализације или њена хаварија, "Водовод-Крушевац" ће на рачун проузроковача запушења или хаварије извршити санацију градске канализације, а по решењу органа управе надлежног за инспекцијске послове.

Члан 80.

Корисник објекта је дужан да омогући овлашћеним радницима "Водовода - Крушевац" да врше контролу исправности унутрашње канализационе инсталације и прикључка на градску канализациону мрежу.

III КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ

Члан 81.

Под коришћењем воде у јавне сврхе у смислу ове Одлуке, подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и поливање улица, заливање јавних зелених површина, градске чесме, фонтане, одржавање и изградњу саобраћајница.

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују се уговором који "Водовод - Крушевац" закључује са одговарајућим правним или физичким лицем.

Члан 82.

Ватрогасна служба има право да за потребе гашења пожара користи воду преко свих хидраната и у свако време.

"Водовод - Крушевац" је дужан да ватрогасној служби достави списак свих хидраната на уличној водоводној мрежи, као и да је обавести о укинутим и новопостављеним хидрантима најкасније 3 дана по насталој промени.

Остала правна или физичка лица морају имати посебно одобрење од "Водовода -Крушевац" да могу користити воду помоћу хидрантног наставка на одређеном месту, а на основу закљученог уговора.

"Водовод - Крушевац" је дужан да видно обележи сва хидрантска места на подручју града Крушевца у сарадњи са надлежним органом за противпожарну заштиту.

Члан 83.

Корисници из претходног Члан а дужни су да јавни хидрант, после употребе, оставе у исправном стању.

Ако "Водовод - Крушевац" утврди неисправност хидранта по употреби од стране корисника, о томе сачињава записник у његовом присуству. "Водовод - Крушевац" је дужан да исти, у што краћем року, врати у исправно стање о трошку корисника.

Члан 84.

Јавне чесме прикључене на градски водовод поставља "Водовод - Крушевац" на захтев надлежног органа Града, месне заједнице или заинтересованог правног или физичког лица уз сагласност надлежног органа Града.

Вода са јавне чесме може се користити само за пиће и хигијенске потребе за домаћинства и грађане. Јавне чесме имају свој водомер и обезбеђен одводни канал.

Трошкове постављања и одржавања јавне чесме и утрошак воде са јавне чесме, сноси подносилац захтева за њено постављање.

Одржавање јавних чесми и фонтана које су повезане са градском водоводном мрежом, постављене на јавној површини, обавља "Водовод - Крушевац" према годишњем програму који се доноси до 31. децембра текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова, као и висину средстава потребних за његову реализацију.

Сагласност на програм из става 4. овог Члан а даје Градско веће града Крушевца.

IV НАЧИН ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ И КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 85.

Корисник је дужан да плаћа накнаду за испоручену воду и одвођење употребљених вода на основу утврђене јединичне цене, у зависности од обима пружене комуналне услуге, а у складу са критеријумима утврђеним овом Одлуком.

Члан 86.

Цену за извршену комуналну услугу утврђује Управни одбор ''Водовода - Крушевац'' уз сагласност Градског већа града Крушевца у складу са законским прописима.

Члан 87.

У смислу одредаба ове Одлуке, постоје две групе корисника и то:

 1. Правна лица: предузећа, радње, задруге, банке и друге финансијске организације и друга правна лица, државни органи, јавне службе, институције, установе и други облици организовања;
 2. Физичка лица

Члан 88.

Корисници у смислу одредаба ове Одлуке, а у циљу одређивања цене за утрошену воду се деле на правна и физичка лица.

Правна лица су:

-    привреда;

-    привреда (хемијска индустрија);

-    школе, установе, цркве, манастири;

-    насељена места са колективним водомером;

-    економски објекти - индустријски тов, фарме и др.

Припадност корисника појединој категорији одређује се приликом издавања одобрења за прикључак, односно приликом прве регистрације корисника.

Члан 89.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да води евиденцију свих корисника.

Корисник је дужан да пријави сваку насталу промену у погледу времена коришћења, као и промену категорије корисника, у року од 8 дана од дана настале промене.

Уколико корисник не пријави промену категорије, ''Водовод - Крушевац'' има право да изврши промену на основу пријаве овлашћених лица ''Водовода - Крушевац'' (контролора на терену) уз прикупљање потребне документације којом се потврђује да је до промене дошло.

Члан 90.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да за сваког корисника води посебну евиденцију о потрошњи воде, у коју се уписује датум читања водомера, нумеричко стање на водомеру приликом читања и количина утрошене воде.

''Водовод - Крушевац'' је дужан да корисницима омогући увид и преглед уписаних података.

Члан 91.

На породичним објектима који су прикључени на мрежу градског водовода и канализације, обвезник плаћања је власник објекта.

Члан 92.

У вишепородичним објектима (стамбене зграде) обвезник плаћања је власник стана, односно лице коме је стан додељен на коришћење. Очитана потрошња у вишепородичним објектима распоређује се на кориснике према броју Члан ова домаћинства.

Податке о кориснику и Члан овима његовог породичног домаћинства и другим лицима који у његовом стану станују, доставља председник Скупштине зграде у писаној форми, оверене потписом и печатом, као и податке у случају промене броја чланова.

У вишепородичним објектима где није формирана Скупштина зграде, до избора Скупштине зграде, односно Савета зграде, податке о броју Члан ова доставља власник стана уз потпис два сведока корисника који живе у истој стамбеној згради.

''Водовод-Крушевац'' није дужан да прихвати промену, ако није достављена на начин из претходног става.

Промене важе од првог обрачунског периода после дана достављања.

Члан 93.

Корисник је дужан да све промене власништва пријави ''Водоводу - Крушевац'' доношењем веродостојних докумената (купопродајни уговор, оставинско решење и др.) у року од 8 дана од настанка промене, као и све промене од значаја за пружање, утврђивање обима и наплату комуналних услуга.

Изјава о променама са веродостојном докумена- тацијом се подноси у писаној форми.

Уколико корисник не пријави настале промене у наведеном року, ''Водовод-Крушевац'' ће поднети пријаву органу управе надлежном за инспекцијске послове.

Члан 94.

Ако се породични објекат претвара у пословни простор, власник истог је дужан да пријави ''Водоводу - Крушевац'' насталу промену у року од 8 дана и да плаћа цену комуналне услуге која важи за кориснике из групе "правна лица".

Уколико корисник то не учини ''Водовод - Крушевац'' има право да изврши промену на основу пријаве овлашћених лица.

Члан 95.

Власник који претвара део породичног објекта у пословни простор, дужан је да пријави насталу промену ''Водоводу - Крушевац'' у року од 8 дана и по налогу ''Водовода - Крушевац'' плати раздвајање мреже и уградњу новог водомера како је техничким условима дефинисано.

У противном, ''Водовод - Крушевац'' има право да обрачун и наплату, укупно потрошене воде и канализације, врши применом цена за одговарајућу категорију корисника из групе " правна лица"

Члан 96.

Ако се пословни простор у породичном објекту претвара у стамбени простор, власник је дужан да пријави насталу промену и достави ''Водоводу - Крушевац'' доказ о престанку рада и обављању регистроване делатности.

Члан 97.

Количина утрошене воде из градске водоводне мреже утврђује се према разлици стања бројила на водомеру између два узастопна очитавања, а обрачун се врши на целе кубне метре воде.

Количина искоришћене воде канализације једнака је количини утрошене воде утврђене на начин из претходног става овог Члан а.

Очитавање водомера врше лица, која морају имати овлашћење и легитимацију од ''Водовода - Крушевац'' за обављање овог посла, а која су дужна да покажу ове исправе кориснику.

Члан 98.

Корисник је дужан да овлашћеним лицима из предходног Члан а ове Одлуке омогући очитавање водомера.

Ако због пропуста корисника није омогућено редовно очитавање водомера, овлашћено лице ''Водовода - Крушевац'' оставиће кориснику писано обавештење у којем ће назначити дан и час накнадног очитавања водомера.

У случају да се накнадно не утврди количина утрошене воде обрачун ће се извршити на основу просечне потрошње за исти период претходне године.

Члан 99.

''Водовод-Крушевац'' утврђује распоред очитавања водомера и дужан је да о томе обавести кориснике преко средстава јавног информисања.

Члан 100.

Очитавање водомера за категорију корисника из групе " правна лица" врши се једанпут месечно, а може и у краћем временском периоду, на основу одлуке директора ''Водовода - Крушевац''.

Очитавање водомера код физичких лица "Водовод - Крушевац" врши најмање једанпут квартално или у краћем временском периоду, на основу одлуке директора ''Водовода-Крушевац''.

''Водовод-Крушевац'' није у обавези да врши очитавање водомера приликом промене цена. У периоду у коме је извршена промена цена, обрачун утрошка воде и канализације извршиће се по двојној цени која се утврђује сразмерно броју дана важења појединих цена.

Члан 101.

Уколико је водомер у квару и није евидентирао потрошњу, количина утрошене воде ће се утврдити на основу просечне потрошње за исти период претходне године.

Уколико нема потрошње у претходној години количина утрошене воде утврдиће се упоређивањем са сличним корисником из исте категорије.

Члан 102.

Корисници имају право приговора на утврђену количину утрошене воде, који могу поднети ''Водоводу - Крушевац'' у року од 5 дана од пријема обрачуна.

Комисију за рекламације формира директор ''Водовода - Крушевац''.

Комисија разматра приговоре корисника и може делимично ослободити корисника плаћања накнаде за утрошену воду и употребу канализације и дужна је да, у року од 30 дана од пријема приговора, донесе решење по приговору.

Решење Комисије је коначно.

Члан 103.

Сви корисници дужни су да рационално користе воду.

Члан 104.

Корисник је дужан да све обавезе измири у року назначеном на рачуну.

Члан 105.

Уколико ''Водовод-Крушевац'' привремено искључи корисника са градске водоводне мреже због неплаћања рачуна скидањем водомера, а корисник изврши самовољно прикључење, ''Водовод - Крушевац'' ће поднети пријаву организационој јединици Градске управе надлежној за инспекцијске послове, који ће предузети мере из своје надлежности.

Члан 106.

Надлежна организациона јединица Градске управе за инспекцијске послове својим решењем забраниће неовлашћено коришћење градске водоводне и канализационе мреже и наложиће ''Водоводу- -Крушевац'' да такве кориснике искључи са мреже, по извршности решења.

Трошкови искључења утврђују се према ценовнику услуга ''Водовода-Крушевац'' и падају на терет корисника који се бесправно прикључио.

V ИСПОРУКА ВОДЕ ДРУГИМ ОПШТИНАМА

Члан 107.

Испорука воде из градског водовода другим општинама врши се на основу посебног Међуопштинског договора којим су дефинисане количинске потребе и учешће појединих општина у финансирању потребних капацитета за њихово обезбеђење.

Одлуку о испоруци воде другим општинама доноси Управни одбор ''Водовода-Крушевац'' уз сагласност Скупштине града Крушевца, водећи рачуна о квалитету обављања комуналне делатности и перспективној снабдевености корисника водом у Граду Крушевцу.

Члан 108.

Испорука воде из градског водовода другим општинама, регулише се уговором кога закључује ''Водовод-Крушевац'' и комунално предузеће друге општине, којој се испоручује вода.

Уговор садржи одредбе којима се регулише рок испоруке воде, количина испоручене воде, места мерења и предаје, квалитет испоручене воде, цена и начин плаћања, као и случајеви и услови под којима се може смањити или ускратити испорука воде.

VI НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ИСПОРУЦИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ВОДА

Члан 109.

У случаЈу да се услед више силе или других разлога производња воде смањи тако да се свим корисницима не може обезбедити потребна количина воде, "Водовод - Крушевац" је дужан да у складу са техничким могућностима сачини предлог плана снабдевања појединих подручја и корисника као шо су: војни објекти, болнице, предузећа која врше снабдевање града животним намирницама, дечије установе, школе и др. и достави Градском већу града Крушевца ради давања сагласности.

Ако услед више силе или других разлога дође до прекида у испоруци воде или одвођењу вода, ''Водовод - Крушевац'' је обавезан да истовремено са предузимањем мера обавести Градско веће града Крушевца о разлозима прекида у испоруци, као и о предузетим мерама.

Када Градско веће града Крушевца прими обавештење из става 1. овог Члан а, дужно је да без одлагања:

 1. одреди приоритете и начин пружања услуга оним корисницима код којих би, услед прекида, било угрожено здравље и животи људи или материјално добро у већем облику;
 2. нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине;
 3. предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за обављање комуналне делатности;
 4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности, као и одговорност за накнаду евентуално учињене штете;
 5. уведе мере штедње или редукције потрошње сагласно могућностима техничких система уколико ''Водовод - Крушевац'' и поред предузетих мера не може да пружи комуналну услугу у потребном обиму.

''Водовод - Крушевац'' и корисници су дужни да се придржавају прописаних мера из става 3. овог Члан а.

Члан 110.

Ако се у складу са законом организује штрајк у предузећу, ''Водовод - Крушевац'' је обавезан да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом о комуналним делатностима и да обезбеди:

 1. пречишћавање и дистрибуцију воде;
 2. минимални притисак у дистрибутивној мрежи градског водовода, по мери која обезбеђује прописани квалитет испоручене воде;
 3. обављање послова на отклањању хаварија на дистрибутивној мрежи градског водовода;
 4. сталну контролу квалитета испоручене воде у лабораторији предузећа;
 5. функционисање градске канализације.

VII НАДЗОР

Члан 111.

Надзор над применом ове одлуке врши организациона јединица Градске управе надлежна за инспекцијске послове.

У вршењу надзора комунална инспекција је овлашћена да предузима све мере прописане Законом о комуналним делатностима.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 112.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај "Водовод - Крушевац":

 1. Ако прикључи објекат изграђен без одобрења надлежног органа и без прибављених услова за привремено прикључивање из чл. 25. став 1. ове Одлуке;
 2. Ако прекорачи рок за издавање сагласности или потврде о усаглашености пројекта или одбије захтев у смислу чл. 29. став 3. ове Одлуке;
 3. Ако не донесе решење о прикључку и не изврши прикључивање објекта у року из чл. 31. ове Одлуке;
 4. Ако не обавести јавност и надлежне органе о прекидима у снабдевању водом у складу са чл. 46. став 1. ове Одлуке;
 5. Ако не организује дежурство за одржавање водоводних система и отклањања кварова у смислу чл. 48. стстав 1. ове Одлуке;
 6. Ако не обезбеди снабдевање водом цистернама у складу са чл. 48. став 3. ове Одлуке;
 7. Ако након завршетка радова или услед интервенције, раскопане јавне површине, не врати у првобитно стање у складу чл. 50. ове Одлуке;
 8. Ако не одговори о року на захтев корисника за замену водомера у складу са чл. 54. став 3. ове Одлуке;
 9. Ако не поступи по одредбама за привремено ускраћивање коришћења воде у складу са чл. 59. став 1. ове Одлуке;
 10. Ако по стицању услова не прикључи о року искљученог корисника у складу са чл.60. став 3. ове Одлуке;
 11. Ако не одржава канализациону мрежу у складу са чл. 67. ове Одлуке;
 12. Ако не изврши спајање или превезивање објекта на захтев корисника у року од 6 месеци у сладу са чл. 70. ове Одлуке;
 13. Ако ватрогасној служби не достави и не ажурира списак и стање хидраната у складу са чл. 82. став 2. ове Одлуке;
 14. Ако не донесе Одлуку о накнади коришћења стана као пословног простора у складу са одредбом чл. 101. ове Одлуке;
 15. Ако не обавести кориснике о распореду очитавања водомера у складу са чл. 99. ове Одлуке;
 16. Ако не изврши проверу по приговору корисника у складу са одредбом чл. 102. став 2. ове Одлуке;
 17. Ако не достави обрачун кориснику који је он дужан да измири о року у складу са чл. 104. ове Одлуке;
 18. Ако донесе одлуку о испоруци воде другим општинама без сагласности Скупштине града у складу са чл. 107. став 2. ове Одлуке;
 19. Ако не сачини предлог плана снабдевања водом за случај поремећаја у снабдевању у складу са чл. 109. став 1. ове Одлуке;
 20. Ако не предузме мере у случају поремећаја и прекида у снабдевању водом у складу са чл. 109. ове Одлуке;
 21. Ако се не придржава мера штедње у складу са чл. 109. ове Одлуке;
 22. Ако не обезбеди минимум процеса рада у случају штрајка у складу са чл. 110. ове Одлуке;
 23. Ако не испуни неку од обавеза датих овом Одлуком;
 24. Ако не поступи по налогу или решењу комуналне инспекције;
 25. Ако у року од три године не изврши проверу свих прикључака у циљу довођења у стање сагласно одредбама ове Одлуке у складу са чл. 114.

За прекршај из става 1. овог Члан а казниће се одговорно лице у ''Водоводу - Крушевац'' новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

Члан 113.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице као корисник:

 1. Ако изграђене објекте - прикључке који чине саставни део градског водовода и канализације не преда у складу са чл. 11. став 2. ове Одлуке;
 2. Ако гради објекте близу и изнад објеката градског водовода без сагласности у складу са чл. 12. ове Одлуке;
 3. Ако не прикључи објекат на водоводну и канали- зациону мрежу у складу са чл. 14. став 1. ове Одлуке;
 4. Ако не прибави прописане сагласности и техничке услове у складу са чл. 30. и 31. ове Одлуке;
 5. Ако не пријави и одјави привремени прикључак у складу са чл. 24. став 2. и чл. 33. став 1. ове Одлуке;
 6. Ако инвеститор не обезбеди прописну демонтажу споја у складу са чл. 36. став 1. ове Одлуке;
 7. Ако изведе физичку везу градске водоводне мреже са другим извориштем воде и поред забране из чл. 39. став 1. ове Одлуке;
 8. Ако самовољно и неовлашћено изведе прикључак на водоводну или канализациону мрежу или изводи било какве радове на мрежи или прикључцима и поред забране из чл. 40. став 1. или чл. 78. ове Одлуке;
 9. Ако споји унутрашњу водоводну или канализацону инсталацију са суседним објектом друге локације и поред забране из чл. 41. ове Одлуке;
 10. Ако онемогући скидање водомера ради прегледа и баждарења у складу са чл. 43. ове Одлуке;
 11. Ако не обавести о квару на прикључку и водомеру у складу са чл. 47. став 1. и чл. 54. став 2. ове Одлуке;
 12. Ако не одржава кућну инсталацију у складу са одредбом чл. 56. ове Одлуке;
 13. Ако поступи противно забрани из чл. 57. и 58. ове Одлуке;
 14. Ако не прикључи кућну канализацију на јавну канализациону мрежу у року прописаном чл. 70. став 1. ове Одлуке;
 15. Ако по извршеном прикључивању на јавну канализациону мрежу не очисте и затрпају септичке јаме и сенгрупе како је то предвиђено чл. 70. став 5. ове Одлуке;
 16. Ако поступи противно забрани из чл. 78. ове Одлуке;
 17. Ако поступи противно одредбама чл. 80. ове Одлуке;
 18. Ако неовлашћено користе воду из хидранта или мреже без уговора или супротно уговору у складу са чл. 82. став 3. ове Одлуке.
 19. Ако инвеститор не достави податке и документацију "Водовуду - Крушевац" у складу са чл. 33. став 4. ове Одлуке;
 20. Ако не пријави све промене значајне за пружање комуналне услуге у складу са чл. 93. ове Одлуке;
 21. Ако одбије да плати накнаду у складу са чл. 94. ове Одлуке;
 22. Ако власници пословног простора не уграде индивидуалне или помоћне водомере у складу са чл. 95. став 1. ове Одлуке;
 23. Ако онемогући очитавање водомера у складу са чл. 98. став 1. ове Одлуке;
 24. Ако се не придржава прописаних мера за рационално коришћење воде из чл. 103. ове Одлуке;
 25. Ако уради недозвољену активност забрањену овом Одлуком;
 26. Ако не поступи по налогу и решењу комуналне инспекције.

За прекршаје из става 1. овог Члан а казниће се одговорно лице у правном лицу или физичко лице новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог Члан а казниће се предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

IX ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 114.

"Водовод - Крушевац" је дужан да у року од 3 године по ступању на снагу ове Одлуке изврши проверу свих прикључака и постојеће евиденције, ради усаглашавања са одредбама ове Одлуке, установи тачну матичну евиденцију свих прикључака на водоводну и канализациону мрежу, и исту одржава у ажурном стању, са свим подацима о прикључку, водомерима, власницима и корисницима, неопходним за нормално функционисање свих организационих делова предузећа, водећи рачуна о заштити личних података грађана

Члан 115.

Уколико се утврди да су на водоводну или канализациону мрежу прикључени објекти за које претходно није прибављено одобрење за градњу или су прикључци тако изведени да не одговарају техничким условима "Водовода - Крушевац", угрожавају водоводну или канализациону мрежу, или да су подаци о властнику или кориснику нетачни, или одбије да потпише уговоре, "Водовод - Крушевац" ће таквим корисницима оставити рок од 90 дана у коме су дужни да уочене неусаглашености прикључака или матичних података ускладе са законским прописима и одредбама ове Одлуке, а уколико то не учине искључиће све такве објекте са водоводне и канализационе мреже.

Члан 116.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о коришћењу, управљању и одржавању изграђене водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже на територији општине Крушевац ("Службени лист општине Крушевац", бр. 6/1991).

Члан 117.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Крушевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

Број: 352-780/2010     ПРЕДСЕДНИЦА

Весна Весковић, с.р.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs