h-03.png

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 90.000 ЕКВИВАЛЕНТ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Поред праћења иновативних решења у процесу рада снабдевања водом за пиће, ЈКП „Водовод-Крушевац“ интензивно ради на очувању природних ресурса и заштити водотокова, како из насељених места тако и из индустријских зона, које се уливају у природне водотокове тј. у реке и то одвођењем, прерадом и пречишћавањем отпадних вода својих корисника.

Идеја о преради отпадних вода на територији Крушевца датира почетком 90-их, када је и почела изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода на северној заобилазници града Крушевца. Како тадашње стање у нашој земљи није било повољно пројекат није био реализован до краја. Тек деценију и по када су се стекли сви услови за овај пројекат, кренуло се у реализацију иинтензивно се радило на прикупљању неопходне документације и изради пројекта „Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ за град Крушевац, чији је главни и основни циљ заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи.

Уговор о извођењу радова потписан је 2016. године. Током 2017. кренуло се са припремним радовима, који су подразумевали рашчишћавање терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступних локација. Након комплетирања техничке документације, полагањем камена темељца 14.10.2017. године званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода.Изградња најсавременијег Постројења за пречишћавање отпадних вода трајала је у периоду 2017/2019.године.

У новембру 2019. године започето је тестирање опреме и пуштање Постројења у пробни рад, односно пробни рад прве линије прераде воде. Пробни рад, који је требало да траје до краја марта 2020. године продужен је због епидемије корона вируса и увођења ванредног стања.У овом тренутку Постројење не ради у потпуном капацитету, односно линије прераде муља и прераде биогаса су још увек у пробном раду, док је линија воде пуштена у рад у августу 2020. године.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је највећа и најзначајнија капитална инвестиција у Расинском округу, чија укупна вредност са припадајућој градњом колекторске мреже у дужини од 63 километара износи 23.846.000 евра. Пројекат се финансира кредитним средствима KfW Немачке Развојне Банке, чији је рок отплате кредита 12 година, где од укупног износа кредита 95% новчаних средстава отплаћује Влада Републике Србије, а 5% ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјално прихватљивим ценама. Општи циљеви, Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, су да побољша локалну самоуправу, институционалну поставку и пружање услуга, и да побољша животне услове становништва у пројектним општинама.

ППОВ Крушевац изграђен је за 90.000 еквивалент становника. Капацитет протока сирове отпадне воде износи 526 l/s. Постројење је изграђено на површини од 5.1 hа, на простору северно од Западне магистрале, тј. између будућег ауто-пута Појате - Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве.Укупан број објеката од 41 чине производну целину, а производња се одвија кроз три фазе/линије: линију воде, линију муља и линију биогаса.

Линија воде обухвата механички третман кога чине грубе и фине решетке, аерисани песколов са мастоловом, примарни таложник, биоаерацијски базен и финални таложник.

Линију муља чине пумпна за рециркулацију (поврат) муља и одвођење вишка муља, анаеробна дигестија, обезводњавање муља и соларно сушење муља.

Линију биогаса чине производња, пречишћавање као и складиштење биогаса.

Третман механичког, биолошког и хемијског поступка пречишћавања отпадних вода је усклађен са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016), као и другим законским актима.

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (Counsil Directive 91/271/ЕС).

Како би несметано функционисало ново Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи две групе колектора и канализационе мреже ЛОТ 1 и ЛОТ 2 у дужини од 63 километара, како на градском тако на сеоском подручју. Завршетак изградње колектора и канализационе мреже био је услов за рад и функционалност новог Постројења које би обезбедило довољну количину отпадне воде за прераду. Без овако изграђених колектора ЈКП „Водовод-Крушевац“ није био у могућности да шири канализациону мрежу ка насељеним местима у којима није изграђена, а то значи да је град Крушевац сада добио могућност модернизације канализационог система и еколошко чистог града.

Изградња Постројења је био предуслов за дефинисање пројекта сакупљања и одвођења отпадних вода општина Бруса и Блаца и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у ове две општине, а све у циљу очувања језера „Ћелије, које је основни извор водоснабдевања за град Крушевац и околину.

Изградњом Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу остварено је побољшање пружања услуга грађанима у области заштите животне средине усклађене са законодавством ЕУ. Уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, третман одвођења и пречишћавања отпадних вода је према највишим стандардима заштите животне средине усклађен са законском регулативом Републике Србије и потребама корисника. Заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи су основни циљеви настанка пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода града“ Крушевца.

Овим активностима ЈКП „Водовод-Крушевац“ оправдава своју лидерску позицију тиме што је постао регионални центар за водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода Расинског округа.  

Екологија и еколошка свест постају нови дух времена, а потреба за чистом водом све већа. Новцем не можемо купити здравље, зато екологија нема цену.

Одговорно сви за чисте воде, јер су воде добра од општег интереса.

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Од почетка изградње првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, која је започета у мају прошле године, радови теку по динамичком плану.

У ТОКУ: AКЦИЈА УКЛАЊАЊА ПУЖАСТИХ ТРАНСПОРТЕРА

На активном градилишту будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода спроводи се акција уклањања пужастих транспортера.

АКТИВНОСТИ НА ГРАДИЛИШТУ: „ИЗГРАДЊОМ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЧИСТИЈИ КРУШЕВАЦ“

Од почетка изградње првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, на северној обилазници града Крушевца, сви радови теку без одступања у односу на димачки план пројекта.

У ТОКУ ДЕМОНТАЖA ПОСТОЈЕЋЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

На локацији – северна обилазница – будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода врше се радови на демонтажи постојећег објекта.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЛАКИЋЕВИЋ ПОСЕТИО ГРАДИЛИШТЕ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

Изградњу ППОВ прати оперативна група састављена од представника консултанта на пројекту „Гауфа“, представника крушевачког водовода и извођача радова „Актора“ одржавањем редовних недељних састанака.

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

На локацији будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода започети су радови на демонтажи постојеће црпне станице. Демонтажа постојећег објекта неопходна је како би се стекли услови за изградњу новог објекта модерније технологије.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs