h-05.png

У оквиру програма немачке финансијске сарадње са Србијом, КFW Развојна Банка финансира инвестиције за рехабилитацију градског водоснабдевања и канализационих система у одабраним општинама средње величине у Србији. Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјано прихватљивим ценама. Општи циљеви, Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србји, су да побољша локалну самоуправу, институционалну поставку и пружање услуга, и да побољша животне услове становништва у пројектним општинама. У оквиру Програма III, фаза 2, отпадне воде у општинама средње величине у Србији одобрен је пројекат „Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ за град Крушевац....

Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода градиће се на површини од 5,1 хектара. Након извршене Експропријације власништво над локацијом додељено је Граду Крушевцу, који ће корисништво над парцелом препустити ЈКП Водоводу. Локација будућег постројења се налази у КО Бивоље, на простору северно од Западне магистрале, тј. између будућег ауто-пута Појате - Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве.

Уговор о извођењу радова потписан је 2016. године. Током 2017. кренуло се са припремним радовима, који су подразумевали рашчишћавање терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступних локација. Након комплетирања техничке документације, полагањем камена темељца 14.10.2017. године званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Квалитет пречишћене воде

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (Counsil Directive 91/271/ЕС).

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Од почетка изградње првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, која је започета у мају прошле године, радови теку по динамичком плану.

У ТОКУ: AКЦИЈА УКЛАЊАЊА ПУЖАСТИХ ТРАНСПОРТЕРА

На активном градилишту будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода спроводи се акција уклањања пужастих транспортера.

АКТИВНОСТИ НА ГРАДИЛИШТУ: „ИЗГРАДЊОМ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЧИСТИЈИ КРУШЕВАЦ“

Од почетка изградње првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, на северној обилазници града Крушевца, сви радови теку без одступања у односу на димачки план пројекта.

У ТОКУ ДЕМОНТАЖA ПОСТОЈЕЋЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

На локацији – северна обилазница – будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода врше се радови на демонтажи постојећег објекта.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЛАКИЋЕВИЋ ПОСЕТИО ГРАДИЛИШТЕ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

Изградњу ППОВ прати оперативна група састављена од представника консултанта на пројекту „Гауфа“, представника крушевачког водовода и извођача радова „Актора“ одржавањем редовних недељних састанака.

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

На локацији будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода започети су радови на демонтажи постојеће црпне станице. Демонтажа постојећег објекта неопходна је како би се стекли услови за изградњу новог објекта модерније технологије.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs